Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Bộ Giáo Luật: Quyển IV- Nhiệm Vụ Thánh Hóa Của Giáo Hội - Điều 834 - 848

Bộ Giáo Luật: Quyển IV- Nhiệm Vụ Thánh Hóa Của Giáo Hội - Điều 834 - 848

Quyển IV. Nhiệm Vụ Thánh Hoá Của Giáo Hội điều 834 - 848

Điều 834

#1. Giáo Hội chu toàn  nhiệm  thánh hóa  của mình cách riêng nhờ phụng vụ thánh,thực vậy, phụng vụ thánh được coi là việc thi hành  nhiệm vụ tư tế  của Đức Gie6su Kitô, trong đó, bằng những dấu chỉ khả giác, việc thánh hóa con người được biểu hiện và được thể hiện theo cách thức riêng của mỗi dấu chỉ, đồng thời việc phụng tự công nguyên vẹn dâng lên thiên Chúa được thực hiện  do Đầu và các chi thể của Nhiệm Thể Đức Giêsu Kitô.

#2.Việc thờ phượng như thế được thực hiện mỗi khi được cử hành nhân danh Giáo Hội, do những người được đề cử cách hợp pháp, và bằng những hành vi  được quyền bính của Giáo Hội chuẩn nhận.

Điều 835

#1.Nhiệm vụ thánh hóa được thi hành trước hết bởi các Giám Mục, là những vị đại tư tế, những người phân phát chính yếu các mầu nhiệm của Thiên Chúa, là những người điều hành, những người cổ vũ, và là những người bảo toàn tất cả sinh hoạt phụng vụ trong Giáo Hội được trao phó cho các ngài.

#2. Các linh mục cũng thi hành nhiệm vụ thánh hóa, bởi vì chính các vị cũng thông phần vào chức tư tế của Đức Kitô với tư cách  là những thừa tác viên của Ngài dưới quyền Giám Mục, các vị được thánh hiến để cử hành việc thờ  phượng Thiên Chúa và để thánh hóa đoàn dân.

#3. Các phó tế thông phần vào việc cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa, chiếu theo những quy định của luật.

#4. Các Kitô hữu khác cũng có phần vụ riêng của mình  trong nhiệm vụ thánh hóa bằng cách tham dự hành động các việc cử hành phụng vụ, nhất là phụng vụ Thánh  Thể, theo cách thế riêng của mình; đặc biệt các bậc cha mẹ thông phần vào nhiệm vụ  này bằng cách sống đời hôn nhân theo tin thần Kitô giáo và liệu cho con cái  có được một nền giáo dục Kitô giáo.

Điều 836

Vì việc phụng tự Kitô giáo, trong đó chức tư tế chung của các Kitô hữu được thi hành, là một việc phát xuất từ đức tin, nên các thừa tác viên có chức thánh phải quan tâm khơi dậy và làm sáng tỏ đức tin và dựa vào đức tin, nên các thừa tác viên phải quan tâm khơi dậy và làm sáng tỏ đức tin, nhất là bằng thừa tác vụ Lời Chúa, nhờ đó đức tin này nẩy sinh và được nuôi dưỡng.

Điều 837

#1.Các hoạt động phụng vụ không phải là những hoạt động riêng tư, nhưng là những cử hành của chính  Giáo Hội là "bí tích hiệp nhất", nghĩa là đoàn dân thánh được tập hợp và điều hành  dưới quyền Giám Mục, vì thế các hoạt động phụng vụ liên quan đến toàn thể thân mình của Giáo Hội, biểu lộ và tác động đến thân mình ấy, nhưng các hoạt động ấy liên hệ vời mỗi chi thể ấy một cách khác nhau, tùy theo sự khác biệt của chức vị, của nhiệm vụ  và của việc tham dự hữu hiệu.

#2. Vì các hoạt động phụng vụ  tự bản chất bao gồm một cuộc cử hành có tính cách cộng đoàn, nên phải cử hành các hoạt động ấy với sự hiện diện và tham dự tích cực của các Kitô  hữu, ở đâu có thể.

Điều 838

#1. Việc điều hành phụng vụ thánh chỉ lệ thuộc quyền bính Giáo Hội mà thôi; quyền  bính này thực sự thuộc Tông Tòa và, chiếu theo quy tắc của luật, thuộc Giám Mục giáo phận.

#2. Việc tổ chức phụng vụ thánh của Giáo Hội toàn cầu, xuất bản các sách phụng vụ sang tiếng bản xứ và liệu sao cho những quy tắc về phụng vụ được trung thànhâ tuân giữ khắp nơi đều thuộc về Tông Tòa.

#3.Việc soạn thảo các bản dịch sách phụng vụ sang tiếng bản xứ, với những thích nghi phù hợp trong giới hạn được các sách phụng vụ ấn định, và xuất bản các bản dịch ấy, sau khi có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, thuộc về các Hội Đồng Giám Mục.

#4. Việc ban  hành những quy tắc về phụng vụ mà mọi nhười buộc phải tuân giữ thuộc về Giám Mục giáo phận trong Giáo Hội  được trao phó cho ngài và trong giới hạn thẩm quyền của ngài.

Điều 839

#1. Giáo Hội còn thực hiện nhiệm vụ thánh hóa của mình bằng những phương cách khác nữa; hoặc bằng những lời cầu nguyện nhờ đó Giáo Hội nài xin Thiên Chúa thánh hóa các Kitô hữu trong chân lý, oặc bằng những việc sám hối và bác ái, là những việc giúp rất nhiều cho Vương Quốc của Đức Kitô được bén rễ và được cũng cố trong các tâm hồn và đem lại ơn cứu độ cho thế giới.

#2.Đấng Bản Q uyền địa phương phải liệu sao cho việc cầu nguyện cũng như các việc đạo đức và thánh thiêng của đoàn dân Kitô giáo được hoàn toàn phù hợp với những quy tắc của Giáo Hội.

PHẦN I: CÁC BÍ TÍCH

Điều 840

Các bí tích của Giao Ước mới, được Đức Kitô thiết lập và được ủy thác cho Giáo Hội, xét như là những hành động của Đức Kitô và của Giáo Hội, là những dấu chỉ và những phương thế biểu lộ và cũng cố đức tin, cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa và thực hiện việc thánh hóa loài người, vì thế, các bí tích góp phần rất nhiều vào việc xây dựng, cũng cố và biểu lộ sự hiệp thông của Giáo Hội; do đó, các thừa tác viên có chức thánh cũng như các Kitô hữu khác phải cử hành các bí tích với tất cả  lòng kính cẩn và sự chăm chú cần thiết.

Điều 841

Vì các bí tích là như nhau đối với Giáo Hội toàn cấu và thuộc về kho tàng của Thiên Chúa, cho nên chỉ quyền bính tối cao của Giáo hội phê chuẩn hoặc xác định những điều cần thiết cho tính thành sự của các bí tích; và chính quyền tối cao này được bất cứ một nhà chức trách có thẩm quyền nào khác, chiếu theo quy tắc của điếu 838 #3 và #4, ấn định những điều cần thiết  cho tính hợp thức của việc cử hành, ban và lãnh nhận các bí tích,cũng như nhũng điều cần thiết cho nghi thức phải giữ trong lúc cử hành.

Điều 842

#1. Người nào không nhận bí tích Rửa Tội thì không thể lãnh nhận cách thành sự các bí tích  khác.

#2.Các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể liên kết chặc chẽ với nhau đến nỗi tất cả đều cần thiết cho việc khai tâm Kitô giáo được đầy đủ.

Điều 843

#1. Các thừa tác viên có chức thánh không thể từ chối ban các bí tích cho những người xin lãnh nhận, các bí tích cách thích đáng, đã được chuẩn bị đầy đủ và không bị luật cấm lãnh nhận các bí tích.

#2.Các vị chủ chăn các linh hồn và Kitô hữu khác, mỗi người tùy theo nhiệm vụ của mình  trong Giáo Hội, có bổn phận phải liệu sao cho những người xin lãnh nhận các bí tích  được  chuẩn bị bằng việc loan báo Tin Mừng cách thích hợp và bằng việc huấn giáo tương xứng để lãnh nhận các bí tích ấy, và phải lưu ý đếnn những quy tắc do nhà chức trách có thẩm quyền ban hành.

 Điều 844

#1. Những thừa tác viên Công giáo  chỉ ban bí tích cách hợp thức chop các Kitô hữu  này chỉ lãnh nhận  cách hợp thức các bí  tích do những thừa tác viên Công giáo ban mà thôi, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của #2, #3 và #4 của điều này và của điều 861#2.

#2.Mỗi khi nhu cầu đòi hỏi hoặc hoặc khi có một lợi ích thiêng liêng thật sự, và với điều kiện là tránh được nguy cơ lầm lẫn hoặc tương đối  tôn giáo, những Kitô hữu đang ở trong tình trạng bất khả thể lý hoặc luân lý không thể đến với thừa tác viên Công giáo, thì được phép lãnh nhận các bí tích Sám Hối, Thánh Thể và Xức Dầu Bệnh Nhân từ những thừa tác viên  không Công giáo, nếu các bí tích ấy được cách thành sự trong Giáo Hội của các vị đó.

#3.Các thừa tác viên Công giáo ban cách hợp thức các bí tích Sám Hối, Thánh Thể và Xức Dầu  Bệnh Nhân cho những thành của các Giáo Hội Đông Phương không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo, nếu họ tự ý xin điều đó  và nếu họ đã được chuẩn bị  đầy đủ; điều này cũng có giá trị, trong những gì liên quan đến các bí tích, đối với những thành viên của các Giáo Hội  đang ở trong cùng một tình trạng  của Giáo Hội Đông  Phương nói trên, theo sự nhận định  của Tông Tòa.

#4. Trong trường hợp nguy tử  hoặc nếu, theo sự nhận định của Giám Mục giáo phận hay của Hội đồng Giám Mục, có một nhu cầu quan trọng khác thúc bách, các thừa tác viên Công giáo có thể ban cách hợp thức các bí tích trên cho cả những Kitô hữu khác không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo, khi họ không thể đến được với một thừa tác viên của cộng đoàn mình và khi họ tự ý xin điều đó, miễn là họ biểu lộ đức tin Công giáo về các bí tích ấy, và miễn là họ đã được chuẩn bị đầy đủ.

#5. Trong những trường hợp được nói đến ở các # #2, 3 và 4, Giám Mục giáo phận hay Hội Đồng Giám Mục không được ban hành  những quy tắc tổng quát, trừ khi tham khảo ý kiến của nhà chúc trách có thẩm quyền ít là cấp địa phương  của Giáo Hội và của cộng đoàn không Công giáo liên hệ.

Điều 845

#1. Vì các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh ghi một ấn tích, nên không thể nhận lại lần nữa.

#2. Sau khi đã điều tra cẩn thận, nếu vẫn còn một lý do hồ nghi về việc lãnh nhận thật sự hoặc vì tính thành sự của các bí tích được nói đến ở #1,thì phải ban các bí tích ấy  với điều kiện.

Điều 846

#1.Khi cử hành các bí tích, phải trung thành tuân theo các sách phụng vụ đã được nhà chức trách có thẩm quyền phê chuẩn, vì thế, không ai được tự ý  thêm, bớt hoặc sửa đổi điều gì trong các sách ấy.

#2. Thừa tác viên phải cử hành các bí tích theo lễ điển riêng của mình.

Điều 847

#1. Sau khi ban  những bí tích đòi buộc phải sử dụng dầu thánh, thừa tác viên phải sử dụng dầu ô liêu hoặc dầu thực vật khác mới được Giám Mục thánh hiến hoặc làm phép, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 999,20,thừa tác viên không được dùng dầu cũ, trừ trường hợp khẩn cấp.

#2.Cha sở phải xin các loại dầu thánh nơi Giám Mục của mình và phải bảo quản cẩn thận trong một chổ xứng đáng.

Điều 848

 Ngoài những của dâng cúng do nhà chức trách có thẩm quyền ấn định, thừa tác viên không được xin gì để ban các bí tích, và luôn luôn phải liệu sao đừng để những người nghèo không được hưởng nhờ ơn các bí tích vì sự túng thiếu của mình.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3082
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  708
 Hôm qua:  1862
 Tuần trước:  23799
 Tháng trước:  87836
 Tất cả:  12422927

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn