Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Giuse Phùng Văn Thông Minh - Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  - Giuse Nguyễn Ngọc Thông. -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên (27/07/2022)

Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên (27/07/2022)

Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên (27/07/2022)

 

Bài Ðọc Năm Lẻ:  Xh 34, 29-35

Lời Chúa trong sách Xuất Hành

 

29 Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. 30 Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. 31 Ông Mô-sê gọi họ : ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. 32 Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai. 33 Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. 34 Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra ; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được. 35 Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói ; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.

 

Đáp ca Tv 98,5.6.7.9 (Đ. x. c.9c)

 

Xướng 1: Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.

 

Đáp. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

 

Xướng 2: Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Sa-mu-en trong số người cầu khẩn Thánh Danh !
Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

 

Xướng 3: Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

 

Xướng 4: Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Đấng Thánh.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 15,15b

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Al-lê-lui-a.

 

 

Bài đọc Năm Chẵn: Gr 15,10.16-21

Lời Chúa trong sách tiên tri Giêrêmia

 

10Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì,
để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con ?
Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người,
thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa.
16Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh.
17Con không ngồi chung vui với phường giễu cợt,
tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình.
Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức.
18Tại sao con cứ phải đau khổ hoài,
mang vết trọng thương hết đường cứu chữa ?
Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng,
là dòng nước mơ hồ ?
19Vì thế, Đức Chúa phán như sau :
“Nếu Ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về,
thì ngươi sẽ được đứng trước nhan Ta.
Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ,
thì ngươi sẽ nên như miệng Ta.
Chúng sẽ trở lại với ngươi,
chứ không phải ngươi trở lại với chúng.
20Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này.
Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được,
vì Ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi,
- sấm ngôn của Đức Chúa.
21Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ,
sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn.”

 

Đáp ca Tv 58,2-3.4-5ab.10-11.17.18 (Đ. c.17d)

 

Xướng 1: Lạy Thiên Chúa của con,
xin cứu con khỏi lũ địch thù,
bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công,3cứu vớt con khỏi phường gian ác,
giải thoát con khỏi bọn giết người.

 

Đáp. Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân.

 

Xướng 2: Kìa mạng con, chúng rình hãm hại,
lũ cường quyền xúm lại chống con.5abLạy Chúa, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ,
mà chúng cũng xông vào dàn trận.

 

Xướng 3: Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,
con ngước mắt nhìn Ngài,
bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con.11Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi ;
Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.

 

Xướng 4: Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát,
tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô,
bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ,
chốn con nương mình trong buổi gian truân.

 

Xướng 5: Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài,
bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con,
lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 15,15b

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 13,44-46

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

 

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 07/2022)

 

“Có chí làm quan, có gan làm giàu” có thể áp dụng để hiểu hơn Lời Chúa dạy hôm nay. Người lái buôn tình cờ may mắn tìm thấy kho báu giấu trong ruộng. Anh vui mừng bán tất cả mua thửa ruộng; thửa ruộng ấy với người khác chỉ là thửa ruộng bình thường, nhưng với anh là kho báu quý giá. Trái lại, với người thương gia, không phải là chuyện tình cờ, nhưng với cả cuộc đời chủ tâm tìm kiếm viên ngọc quý. Không gì diễn đạt được niềm vui của anh khi tìm thấy, và hành động dứt khoát phải là bước kế tiếp: bán tất cả tài sản mua cho bằng được viên ngọc quý ấy. Kho báu, viên ngọc quý là Chúa Giê-su, Nước Trời của Ngài. Đầu tư tất cả cuộc đời cho Chúa Giê-su và Nước Trời, ta không sợ đầu tư sai chỗ, không sợ thua lỗ. Tuy nhiên để mạnh dạn đầu tư, dành mọi năng lực cho Chúa Giê-su lại thách đố ta dám đánh liều, đặt trọn niềm tin vào Chúa, trông cậy Ngài ban ơn cứu độ cho ta, nhìn thấy giá trị cao cả của Tin Mừng Nước Trời bằng đôi mắt “rành nghề” tựa người thương gia buôn ngọc.

 

Mời Bạn: Nhìn xa thấy rộng là kỹ năng của những người thành công trên thương trường. Cũng thế, để chiếm hữu Nước Trời, bạn và tôi cần nhìn xa hơn những gì trong tầm mắt của mình, tập biết nghe Lời Chúa dạy, tập “ái mộ những sự trên trời”, bởi “vô vọng bất thành quan.”

 

Sống Lời Chúa: Tôi tâm niệm: “Ngày hôm nay các bạn hãy nghe Lời Chúa phán. Chớ đừng cứng lòng nữa” (Tv 94).

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho ơn ơn biết đánh đổi những gì con có để lợi được kho tàng Nước Trời, là giá trị cao nhất trần thế. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4807
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  16
 Hôm nay:  813
 Hôm qua:  2572
 Tuần trước:  24906
 Tháng trước:  103312
 Tất cả:  10540761

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn