Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Bộ Giáo Luật: Quyển III - Nhiệm Vụ Giáo Huấn Của Giáo Hội - Điều 747 - 792

Bộ Giáo Luật: Quyển III - Nhiệm Vụ Giáo Huấn Của Giáo Hội - Điều 747 - 792

Quyển III. Nhiệm Vụ Giáo Huấn Của Giáo Hội điều 747 - 792

Điều 747

#1.Chúa Kitô đã trao phó kho tàng đức tin cho Giáo Hội, để nhờ Chúa Thánh Thần phù trợ, Giáo Hội cung kính giữ gìn, tìm hiểu sâu sắc hơn, loan báo và trình bày chân lý mạc khải cách trung thành; không lệ thuộc bất cứ một quyền bính nào của con người, Giáo Hội có bổn phận và quyền bẩm sinh loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc bằng cả những phương tiện truyền thông xã hội thích hợp với mình.

#2. Giáo Hội phải loan báo các nguyên tắc luân lý trong mọi thời và ở mọi nơi, kể cả những nguyên tắc về trật tự xã hội, cũng như phải phán đoán về tất cả thực tại nhân sinh, trong mức  độ mà các quyền căn bản của con người hay việc cứu độ các linh hồn đòi hỏi.

Điều 748

#1. Tất cả mọi người buộc phải tìm kiếm chân lý trong những gì liên quan đến Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài, và khi đã biết được chân lý, họ bị ràng buộc do Luật Thiên Chúa, cũng như có nghĩa vụ và có quyền chấp nhận và gìn giữ chân lý ấy.

#2. không bao giờ được phép cưỡng bách ai chấp nhận đức tin công giáo, trái với lương tâm họ.

Điều 749

#1. Do chức vụ của mình , Đức Giáo Hoàng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn khi ngài tuyên bố một cách quả quyết là phải giữ một học thuyết về đức tin hay về luân lý với tư cách là Chủ Chăn và là Tiến Sĩ tối cao của tất cả mọi Kitô hữu, để cũng cố anh em mình trong đức tin.

#2.Giám Mục đoàn cũng được ơn bất khả ngộ trong quyền giáo huấn, khi các Giám Mục hội họp trong  Công Đồng chung thi hành quyền giáo huấn với tư cách là thầy dạy và là thẩm phán về đức tin và luân lý, khi các ngài tuyên bố toàn thể Giáo Hội phải dứt khoát tuân giữ một học thuyết liên quan đến đức tin hay luân lý, hoặc khi các Giám Mục tản mác khắp thế giới vẫn giữ mối dây hiệp thông với nhau và với Đấng kế vị Thánh  Phêrô, chính thức giảng dạy những điều liên quan đến đức tin hay luân lý trong sự hiệp thông với Giáo Hoàng Rôma và đồng ý về một điều  của học thuyết phải được dứt khoát tuân giữ.

#3.Không một học thuyết nào được coi là được định tín cách bất khả ngộ, trừ khi đã được xác định rõ ràng như vậy.

Điều 750

#1. Phải tin với đức tin thần khởi và Công giáo tất cả những gì hàm chứa trong Lời Chúa đã được viết rahay được truyền  lại, tức là trong kho tàng đức tin duy nhấtđã đượctruyền lại, tức là trong kho tàng đức tin duy nhất đã được trao cho giáo hội và đồng thời  được trình bày như là do Chúa mạc khải hoặc bởi huấn quyền long trọng, hoặc bởi huấn quyền thông thường và phổ quát của Giáo Hội, tức là những gì được biểu lộ do sự gắn bó chung của các Kitô hữu dưới sự hướng dẫn của huấn quyền thánh; bởi thế, mọi người buộc phải tránh bất cứ học thuyết nào nghịch lại với điều ấy.

#2. Phải kiên quyết đón nhận và cũng phải  tuân giữ tất cả và từng điều có liên quan đến đức tin và luân lý, mà huấn quyền Giáo Hội đã trình bày một cách dứt khoát, tức là buộc phải có những điều ấy để sốt sắng tuân giữ và trình bày cách trung thực kho tàng đức tin đó; người nào dứt khoát từ chối tuân giữ những mệnh đề ấy và chống lại học thuyết của Giáo Hội Công giáo.

Điều 751

Lạc giáo là ngoan cố chối bỏ một chân lý phải tin với đức tin thần khởi và Công giáo hoặc ngoan cố hồ nghi về chân lý ấy sau khi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội; bội giáo là chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo; ly giáo là từ chối vâng phục Đức Giáo Hoàng hoặc từ chối hiệp thông với các chi thể của Giáo Hội thuộc quyền ngài.

Điều 752

Khi Đức Giáo Hoàng hoặc Giám Mục đoàn thi hành quyền giáo huấn chính thức để tuyên bố một đạo lý trong lãnh vực đức tin hay luân lý, ngay cả khi các ngài không có ý công bố học thuyết đóbằng một hành nhất định, các Kitô hữu không buộc phải chấp nhận bằng đức tin, nhưng phải lấy trí  khôn và ý chí để ngoan ngoãn vâng phục; vậy họ phải liệu sao để tránh những gì không phù hợp với đạo lý ấy.

Điều 753

Các Giám Mục hiệp thông với các thủ lãnh của Giám Mục đoàn và với các thành viên, hoặc cách riêng rẽ, hoặc khi họp nhau trong các Hội Đồng Giám Mục hay trong các công đồng địa phương, mặc dầu không có ơn bất khả ngộ khi giảng dạy, các ngài vẫn là những tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin đối với các Kitô hữu buộc phải chấp nhận huấn quyền chính thức về đức tin đối với cácKitô hữu buộc phải chấp nhận huấn quyền chính thức của các Giám Mục mình với lòng cung kính vâng phục.

Điều 754

Tất cả các Kitô hữu buộc phải tuân theo các hiến chế và sắc lệnh do quyền bính hợp pháp của Giáo Hội ban hành để trình bày học thuyết và để bác bỏ các quan niệm sai lầm, và cách riêng phải tuân theo các hiến chế và sắc lệnh do Đức Giáo Hoàng hay Giám Mục đoàn ban hành.

Điều 755

#1. Trước tiên,toàn thể Giám Mục đoàn và Tông Tòa cổ vũ và hướng dẫn phong trào đại kết nơi người  Công giáo, nhằm mục đích tái lập sự hiệp nhất giữa  tất cả các Kitô hữu; Giáo Hội  buộc phải phát huy sự hiệp nhất ấy theo ý muốn của Đức Kitô.

#2.Cũng vậy, các Giám Mục và, chiếu theo quy tắc của luật , các Hội Đồng Giám Mục cổ chính sự hiệp nhất ấy và ban hành những quy tắc cụ thể, theo những nhu cầu khác nhau hoặc theo những hoàn cảnh thuận lợi, bằng những lưu ý đến các quy định do quyền bính tối cao của Giáo Hội ban hành.

ĐỀ MỤC1: THỪA TÁC VỤ LỜI CHÚA

Điều 756

#1.Trong những gì liên quan đến Giáo Hội phổ quát, nhiệm vụ loan báo Tin Mừng chủ yếu được ủy thác cho Đức Giáo Hoàng Rôma và Giám Mục đoàn.

#2.Trong những gì liên quan đến Giáo Hội địa phương đã được trao phó cho mình, mỗi Giám Mục thi hành nhiệm vụ ấy trong Giáo Hội địa phương với tư cách là vị điều hành  toàn bộ thừa tác vụ Lời Chúa, nhưng đôi khi một số Giám Mục cùng nhau thi hành nhiệm vụ ấy cho nhiều giáo phận cùng một lúc,chiếu theo quy tắc của luật.

Điều 757

Việc loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa thuộc về riêng các linh mục, với tư cách là cộng sự riêng  của các Giám mục; chủ yếu là các cha sở và ca1clinh mục khác đã lãnh nhận  lãnh việc coi sóc các linh hồn đều phải giữ  bổn phận này đối với đoàn dân đã được trao phó cho mình; các phó tế cũng phục vụ dân Chúa bằng thừa tác vụ Lời Chúa trong sự hiệp thông với Giám Mục và linh mục đoàn của ngài.

Điều 758

Các thành viên của các tu hội thánh hiến làm chứng cho Tin Mừng bằng một thể thức riêng, do việc được thánh hiến cho Thiên Chúa, và họ phải được Giám Mục chọn làm người trợ giúp theo thể thức thích hợp để loan báo Tin Mừng.

Điều 759

Do Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, giáo dân và những chứng nhân của sứ điệp Tin Mừng bằng lời nói và bằng gương sáng đời sống Kitô giáo; họ cũng có thể được mời gọi cộng tác với Giám Mục và các linh mu5ctrong việc thi hành thừa tác vụ Lời Chúa.

Điều 760

Mầu nhiệm Đức Kitô phải được trình bày cách nguyên vẹn và trung thành trong thừa tác vụ Lời Chúa, và thừa tác vụ Lời Chúa, phải dựa trên Thánh Kinh, Thánh Truyền, phụng vụ, huấn quyền, và đời sống của Giáo Hội.

Điều 761

Để loan báo học thuyết Kitô giáo, người ta phải dùng những phương tiện khác nhau sẳn có, trước hết việc giảng thuyết và huấn giáo luôn chiếm vị trí chủ yếu, tiếp đến là việc giảng dạy giáo lý trong các trường học, trong các học viện, trong các buổi thuyết trình và các cuộc hội họp dưới một hình thức, cu4nh như việc phổ biến giáo lý bằng những bản tuyên ngôn công khai do quyền bính hợp pháp thực hiện qua báo chí  và các phương tiện truyền thông xã hội vào dịp xảy ra một biến cố nào đó.

CHƯƠNG 1: RAO GIẢNG LỜI CHÚA

Điều 762

Vì đoàn dân Chúa được quy tụ trước hết nhờ Lời Chúa hằng sống , cho nên việc chờ đợi Lời Chúa từ môi miệng các tư tế là điều chính đáng, và các thừa tác viên có chức thánh phải coi trọng  trách nhiệm giảng thuyết ,bởi vì việc loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người là một trong những bổn phận chính của các ngài.

Điều 763

Các Giám Mục có quyền giảng Lời Chúa khắp mọi nơi ,kể cả trong các nhà thờ và nhà nguyện  của các hội dòng thuộc luật giáo hoàng, trừ khi Giám Mục địa phương đã minh nhiên cấm giảng trong những trường hợp đặc biệt.

Điều 764

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 765, các linh mục và phó tế có năng quyền giảng khắp mọi nơi, với sự đồng ý, ít là đượcsuy đoán, của cha quản nhiệm nhà thờ, trừ khi Đấng Bản Quyền có thẩm quyền đã hạn chế hoặc đã rút lại năng quyền ấy, hoặc trừ khi luật địa phương đòi hỏi phải có phép minh nhiên.

Điều 765

Để giảng cho các tu sĩ trong các nhà thờ hay trong các nhà nguyện của họ, thì phải có phép của Bề Trên có thẩm quyền chiếu theo quy tắc của hiến pháp.

Điều 766

Có thể chấp nhận cho giáo dân giảng trong một nhà thờ hay một nhà nguyện, nếu nhu cầu đòi hỏi điều đó trong một số hoàn cảnh nhất định, hoặc nếu điều đó hữu ích trong những trường hợp đặc biệt, theo những quy định của Hội Đồng Giám Mục, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 767#1.

Điều 767

#1. Trong các hình thức giảng, bài giảng lễ giữ một vị trí trổi vượt, là một phần của chính phụng vụ và được dành riêng cho tư tế hoặc phó tế; trong suốt năm phụng vụ, phải dựa vào bản văn Thánh Kinh để trình bày các mầu nhiệm đức tin và các quy tắc của đời sống Kitô giáo trong bài lễ.

#2. Trong mỗi Thánh Lễ được cử hành vào các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc phải giảng lễ buộc với sự tham dự của dân chúng , thì buộc phải giảng lễ và không bỏ bài giảng lễ, nếu không có một lý do nghiêm trọng.

#3.Khuyến khích nên  giảng lễ, nếu có khá đông dân chúng  tham dự ,kể cả trong các Thánh Lễ được cử hành trong tuần, nhất là trong Mùa Vọng và Mùa Chay, hoặc vào một dịp lễ , hoặc khi có một biến cố đau thương.

#4. Việc liệu sao cho các quy định này được tuân giữ một cách trang nghiêm thuộc về ch a sở hoặc cha quản nhiệm nhà thờ.

Điều 768

#1.Những người giảng Lời Chúa trước hết phải trình bày cho các Kitô hữu biết những điều phải tin và những việc phải làm vì vinh quang của Thiên Chúa và phần rỗi loài người.

#2. Họ cũng phải truyền đạt cho các tín hữu biết học thuyết của huấn quyền Giáo Hội về phẩm giá và tự do của con người, về sự duy nhất và sự vững bền cũng như các trách nhiệm của gia đình, về những nghĩa vụ liên quanđến những người được liên kết với nhau trong xã hội, và về việc tổ chức các việc trần thế theo trật tự Thiên Chúa đã thiết lập.

Điều 769

Học thuyết Kitô giáo phải được trình bày một cách thích hợp với hoàng cảnh của các thính giả và phù hợp với các nhu cầu của thời đại.

Điều 770

Vào những thời kỳ nhất định, chiếu theo các quy định của Giám Mục giáo phận, các cha sở phải tổ chức những buổi giảng thuyết được gọi là tỉnh tâm và những tuần đại phúc, hay những hình thức giảng thuyết khác phù hợp với nhu cầu.

Điều 771

#1. Các vị  chủ chăn các linh hồn, nhất là các Giám Mục và các cha sở, phải quan tâm thế nào để Lời Chúa cũng được loan báo cho các tín hữu không được hưởng nhờ đầy đủ sự chăm sóc mục vụ chung  và thông thường, hoặc hoàn toàn không được hưởng nhờ sự chăm sóc này, vì hoàn cảnh sinh sống của họ.

#2. Các ngài cũng phải liệu sao để sứ điệp Tin  Mừng được truyền đến những người không tin đang ở trong địa hạt mình, bởi vì việc coi sóc các linh hồn phải được nới rộng tới họ cũng như tới các tín hữu.

Điều 772

#1. Về việc giảng thuyết, mọi người còn phải tuân giữ  các quy tắc do Giám Mục giáo phận thiết lập.

#2.Để gia3ngt học thuyết Kitô giáo trên truyền thanh, hoặc truyền hình, thì phải tuân giữ các quy định do Hội Đồng Giám Mục thiết lập .

CHƯƠNG 2: HUẤN GIÁO

Điều 773

Nhiệm vụ riêng và quan trọng của các chủ chăn, nhất là những vị coi sóc các linh hồn, là phải bảo đảm việc huấn giáo cho dân Chúa, đề đức tin các tín hữu trở nên sồng động, sáng suốt và hiệu nghiệm nhờ việc dạy giáo lý và nhờ kinh nghiệm đời sống Kitô giáo.

Điều 774

#1. Việc quan tâm đến huấn giáo, dưới sự điều hành của nhà chức trách Giáo Hội hợp  pháp, thuộc về tất cả mọi thành phần của Giáo Hội, mỗi người theo phần mình.

# 2. Trước hết, các bậc cha mẹ  buộc phải dùng lời nói và gương sáng để đào tạo con cái mình trong đức tin và trong thực hành  đời sống Kitô giáo; các người thay quyền cha mẹ cũng  như các người đỡ đầu đều có cùng một nghĩa vụ như nhau.

Điều 775

#1.Miễn là vẫn giữ nguyên các quy định  do Tông Tòa ban hành Giám Mục giáo phận ban hành những quy tắc về việc huấn giáo và liệu sao để có sẳn nhưng phương tiện thích hợp cho việc huấn giáo , kể cả việc soạn thảo sách giáo lý, nếu thấy thuận lợi, cũng như cổ vũ và phối trí các sáng kiến trong lĩnh vực này.

#2. Nếu thấy hữu ích, Hội Đồng Giám Mục liệu sao để phát hành sách giáo lý trong địa hạt mình, với sự phê chuẩn trước của Tông Tòa.

#3.Hội Đồng Giám Mục  có thể thành lập một văn phòng huấn giáo mà nhiệm vụ chính là phải giúp đỡ mỗi giáo phận trong việc huấn giáo.

Điều 776

Cha sở, do nhiệm vụ mình, buộc phải huấn giáo các người thành niên, thanh thiếu niên và trẻ em; để đạt được mục đích này, ngài phải nhờ đến sự cộng tác của các giáo sĩ thuộc giáo sĩ thuộc giáo xứ, của các thành viên các tu hội thánh hiến và của các thành viên các tu đoàn  tông đồ, nhưng phải lưu ý đến  đặc tính của mỗi hội dòng, cũng như phải nhờ đến sự cộng tác của giáo dân, nhất là các giáo lý viên; mọi người trên đây phải sẳn lòng cộng tác, trừ khi có ngăn trở chính đáng . Cha sở phải giúp đỡ và cổ vũ trách nhiệm của các bậc cha mẹ phải giúp đỡ và cổ vũ trách nhiệm của các bậc cha mẹ về việc huấn giáo trong gia đình, được nói đến ở điều 774 #2.

Điều 777

Chiếu theo các quy tắc do Giám Mục giáo phận thiết lập, cha sở phải đặc biệt liệu sao để:

10huấn giáo thích hợp nhằm việc cử hành các bí tích;

20Các trẻ em được chuẩn bị đúng cách về về xưng tội và rước lễ lần đầu, cũng như việc lãnh nhận bí tích Thêm Sức, nhờ việc giảng dạy giáo lý trong một thời gian thích hợp;

30ca1cem này được đào tạo về giáo lý một cách dồi dào hơn và thâm sâu hơn, sau khi đã được rước lễ lần đầu;

40huấn giáo cả những người tàn tật về thể xác hoặc tinh thần, trong mức dộ mà hoàn cảnh của họ cho phép;

50đức tin của thanh thiếu niên và của người thành niên được cũng cố, được soi sáng và được phát triển nhờ những thể thức và những sáng kiến khác nhau.

Điều 778

Các Bề Trên của các hội dòng và của các tu đoàn tông đồ phải liệu sao để ân cần thực hiện việc giảng dạy giáo lý trong các nhà thờ, các trường học và các cơ sở khác đã được ủy thác cho mình cách nào đó.

Điều 779

Phải dùng mọi cách thế, mọi phương tiện chuyên môn và mọi phương tiện truyền thông xã hội được xem là hữ u hiệu để giảng dạy giáo lý, ngõ hầu các tín hữu có thể học giáo lý Công giáo cách thấu đáo, theo một phương pháp thích hợp với tính tình, khả năng tuổi tác và hoàn cảnh sinh sống của họ, và đem ra thực hành cách chu đáo hơn.

Điều 780

Các Đấng Bản Quyền  địa phương phải liệu sao cho các giáo lý viên được chuẩn bị kỹ càng để chu toàn nhiệm vụ, của mình, nghĩa là họ phải được đào tạo liên tục, phải thông thạo giáo lý của Giáo Hội và phải học hỏi các nguyên tắc riêng của khoa sư phạm, trên lý thuyết cũng như trong thực hành.

ĐỀ MỤC 2: HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI

Điều 781

Vì toàn thể Giáo Hội mang tính cách truyền giáo do bản chất của mình và vì việc truyền giáo phải được coi là một bồn phận căn bản của dân Chúa, cho nên mọi Kitô hữu ý thức được trách nhiệm riêng của mình phải tham gia vào công cuộc truyền giáo.

Điều 782

#1. Việc chỉ đạo tối cao cũng như việc phối trí các sáng kiến và các hoạt động liên quan đến công cuộc truyền giáo và đến sự ộng tác truyền giáo thuộc thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng Rôma và Giám Mục đoàn.

#2. Mỗi Giám Mục, với tư cách  là người chia sẽ trách nhiệm của Giáo Hội phổ quát và của mọi Giáo Hội, phải đặc biệt quan tâm đến công cuộc truyền giáo , nhất là bằng cách phát động, cổ vũ và nâng đỡ các sáng kiến truyền giáo trong Giáo Hội địa phương của mình.

Điều 783

Các thành viên của các tu hội thánh hiến dấn thân phục vụ Giáo Hội do chính sự thánh hiến của mình, cho nên họ buộc phải hoạt động cách đặc biệt cho công cuộc truyền giáo, theo thể tức riêng của hội dòng.

Điều 784

Các vị thừa sai, tức là những người được nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội sai đi để thực hiện công cuộc truyền giáo, có thể được tuyển chọn từ những bản xứ hay không, hoặc là những giáo sĩ triều, hoặc là những thành viên của các tu hội thánh hiến  hay  của các tu đoàn tông đồ, hoặc những giáo dân khác.

Điều 785

#1. để Thực hiện công cuộc truyền giáo,phải chọn các giáo lý viên, thức là những giáo dân đã được đào tạo thích đáng và nổi bậc về đời sống Kitô hữu, để họ chuyên lo việc giảng dạy giáo lý Phúc Aâm dưới sự hướng dẫn của vị thừa sai, cũng như việc tổ chức các buổi cử hành phụng vụ và các việc bác ái.

#2. Các giáo lý viên hải được đào tạo trong các trường học dành cho mục đích ấy, nếu không có các trường đó, thì họ phải được các thừa sai hướng dẫn.

Điều 786

Nhờ hoạt động truyền giáo đích thực, Giáo Hội hội nhập vào những dân tộc hay những sắc dân nơi Giáo Hội chưa bén rễ , nhất là Giáo Hội thực hiện hoạt động này bằng cách sai các sứ giả Tin Mừng, cho đến khi nhũng Giáo Hội mới được thiết lập toàn vẹn, nghĩa là khi những Giáo Hội này có sức sống riêng và có đủ phương tiện để có thể tự đảm nhận công việc truyền giáo.

Điều 787

#1. Bằng những chứng tá đời sống  và bằng lời nói của mình, các thừa sai phải chân thành đối thoại với những người không tin vào Đức Kitô, để mở ra cho họ những con đường có thể dẫn họ tới việc nhận biết sứ điệp Tin Mừng, bằng một phương thế thích hợp tâm tình và văn hóa của họ.

#2. Các ngài phải giảng dạy những chân lý đức tin cho những người mà các ngài xét là đã sẳn sàng đón nhận sứ điệp Tin Mừng, để họ có thể được lãnh nhận bí tích Rửa Tội, khi họ tư ý xin điều ấy.

Điều 788

#1. Những ai đã tỏ ý muốn tin nhận Đức Kitô, một khi đã mãn thời gian tiền dự tòng, phải dược nhận vào tiền dự tòng bằng những nghi thức phụng vụ và tên của họ phải được nghi vào tên cuốn sổ dành cho việc ấy.

#2. Nhờ việc đào tạo và tập luyện đời sống Kitô giáo, các dự tòng phải được khai tâm về mầu nhiệm cứu độ và phải được dẫn vào đời sống đức tin, phụng vụ và bác ái của dân Chúa, cũng như vào vệc tông đồ.

#3. Hội Đồng Giám Mục ban hành những quy chế tổ chức tình trạng dự tòng, bằng cách xác định những điều kiện mà các dự tòng buộc phải có và quy định những đặc ân họ được hưởng.

Điều 789

Các tân tòng phải được đào tạo bằng một lối giảng dạy thích hợp để nhận biết chân lý Tin Mừng sâu sắc hơn và để chu toàn các bổn phận đã được lãnh nhận qua bí tích Rửa tội, họ phải được thấm nhuần tình yêu chân thành đối với Đức Kitô  và Giáo Hội của Ngài.

Điều 790

#1. Các Giám Mục giáo phận trong các miền truyền giáo;

10cổ vũ, điều khiển và phối trí các sáng kiến và công việc liên quan đến sinh hoạt truyền giáo;

20liệu sao để Ký các hợp đồng cần thiết với các vị Điều Hành các tu hội chuyên hoạt động truyền giáo và để cho mối tương quan với các vị ấy đem lại ích lợi cho việc truyền giáo.

#2. Tất cả các thừa sai, kể cả các tu sĩ, cu4nh như các trợ tá của họ đang sống dưới quyền tài phán của Giám Mục giáo phận, phải tuân theo các quy định do ngài ban hành được nói đến ở #1, 10.

Điều 791

Để cổ vũ việc cộng tác truyền giáo, mỗi giáo phận phải;

10khích lệ các ơn gọi truyền giáo;

20 cử một linh mục chiụ trách nhiệm cổ vũ cách hữu hiệu những công cuộc truyền giáo, nhất là các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo;

30 cử hành hằng năm khánh nhật truyền giáo ;

40quyên góp cho việc truyền giáo một số tiền tương xứng và chuyển về Tòa Thánh hằng năm.

Điều 792

Các Hội Đồng Giám Mục phải thành lập và khuyến khích những tổ chức, nhờ đó những người từ các niềm truyền giáo đến địa hạt của mình để làm việc hay để học hành được tiếp đón trong tình huynh đệ và được nâng đỡ một cách thích đáng về phương diện mục vụ.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3819
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  688
 Hôm qua:  2257
 Tuần trước:  20655
 Tháng trước:  89428
 Tất cả:  12494733

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn