Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Bộ Giáo Luật Quyển II - Dân Thiên Chúa ; Điều 515 - 555

Bộ Giáo Luật Quyển II - Dân Thiên Chúa ; Điều 515 - 555

Quyển II. Dân Thiên Chúa điều 515- 555

CHƯƠNG 6: CÁC GIÁO XỨ CÁC CHA SỞ VÀ CÁC CHA PHÓ

Điều 515

# 1. Giáo sứ là cộng đoàn Kitô hữu nhất định được thiết lập cách bền vững trong Giáo Hội địa phương, mà trách nhiệm mục vụ được uỷ thác cho cha sở như là chủ chăn riêng của  giáo xứ ấy, dưới quyền Giám Mục giáo phận.

#2. Chỉ một mình giáo phận  tnành lập , bãi bỏ hoặc thay đổi giáo xứ một cách đáng kể mà không tham khảo ý kiến của hội đồng linh mục.

#3. Một khi đã thành lập hợp lệ, giáo xứ đương nhiên được hưởng tư cách pháp nhân.

Điều 516

#1.Trừ khi luật đã dự liệu cách khác , chuẩn giáo xứ được đồng hoávới giáo xứ , chuẩn giáo xứ là một cộng đoàn Kitô hữu nhất định trong Giáo Hộiđịa phương được uỷ thác cho một tư tế như là chủ chăn riêng của chuẩn giáo xứ ấy nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt  chưa được thiết lập thành giáo xứ .

#2. Ở đâu các cộng đoàn  không thể  được thiết lập thành giáo xứ hay chuẩn giáo xứ . Giám Mục giáo phận phải có trách nhiệm mục vụ đối với họ bằng thể thức khác.

Điều 517

# 1. Ở đâu hoàn cảnh đòi hỏi, trách  nhiệm mục vụ của một giáo xứ cùng một  lúc có thể được uỷ thác cách liên đới cho nhiều tư tế, với điều kiện là một vị trong các tư tế ấy phải là người điều hành  việc thi hành trách nhiệm mục vụ; nghĩa là vị này phải chỉ đạo hoạt động chung và phải chịu trách nhiệm trứơc Giám Mục về hoạt động ấy.

#2. Nếu thiếu các tư tế, Giám Mục giáo phận xét thấy cần phải ủythác cho một  phó tế, hoặc cho một người  không có chức tư tế, hoặc cho một nhóm người, được tham gia vào việc thi hành trách nhiệm mục vụ của một giáo xứ, thì ngài phải đặt một tư tế có các quyền và các năng quyền của một cha sở làm người điều hành trách nhiệm mục vụ.

Điều 518

Theo luật chung , giáo xứ phải có tính cách tòng thổ , nghĩa là bao gồm tất cả các Kitô hữu thuộc một địa hạt nhất định , tuy nhiên ở đâu thấy thuận lợi, thì phải thiết lập các giáo xứ tòng nhân xét theo thể điển, ngôn ngữ , quốc tịch của các Kitô hữutrong một địa hạt ,và còn xét theo bất cứ một lý do nào khác.

Điều 519

Cha sở là chủ chăn của các giáo xứ được trao phó cho ngài, và ngài thi hành trách nhiệm mục vụ của  cộng đoàn được uỷ thác cho ngài dưới quyền Giám Mục giáo phận, mà ngài đã được kêu gọi để chia sẽ thừa tác vụ của Đức Kitô , ngõ hầu thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, thánh hoá và lãnh đạo đối với cộng đoàn ấy, dưới cộng tác của các linh mục hoặc các phó tế khácvà dưới sự giúp đỡ của các giáo dân, chiếu theo quy tắc của luật.

Điều 520

#1. Cha sở không thể là là một pháp nhân; tuy nhiên Giám Mục giáo phận, chứ không phải Giám Quản giáo phận, với sự đồng ý của Bề Trên có thẩm quyền, có thể uỷ thác một giáo xứ  cho một hội dòng giáo sĩ, kể cả bằng việc thành lập giáo xứ trong chính nguyện đường của hội dòng  hay của tu đoàn nhưng với điều kiện là chỉ có một linh mục là cha sở của giáo xứ, hoặc nếu trách nhiệm mục vụ được uỷ thác cách liên đới cho nhiều linh mục là người điều hành, như đã được nói đến ở điều 517 #1.

#2. Việc uỷ thác một giáo xứ được nói đến ở # 1 có thể là vĩnh viễn hoặc chỉ trong một thời gian nhất định;trong cả hai trường hợp, việc uỷ thác phải có hợp đồng bằng văn bản của Giám Mục giáo phận và Bề Trên có thẩm quyền của hội dòng hay của tu đoàn, trong bản hợp đồng đó, ngoài những điều khác, phải xác định rõ ràng và kỹ lưỡng công việc phải thực hiện, nhân sự lãnh trách nhiệm và những vấn đề tài chính.

Điều 521

#1. Để  được bổ nhiệm thành sự làm cha sở, ứng viên phải có thánh chức lnh mục.

#2. Ngoài ra, đương sự phải trổi vượt để đạo lý lành mạnh và hạnh kiểm đứng đắn, có lòng nhiệt thành với các linh hồn và những nhân đức khác, hơn nữa còn phải có những đức tính mà luật phổ quát hoặc luật địa phương đòi buộc để lãnh trách nhiệm mục vụ nơi giáo xứ.

#3. Để trao giáo vụ cha sở cho người nào,thì cần phải biết rõ khả nămg của người ấy, theo thể thức do Giáo Mục giáo phận ấn định, kể cả bằng việc khảo hạch.

Điều 522

Cha sở phải đuợc hưởng sự ổn định, vì thế ngài phải được bổ hiệm cho một thời gian vô hạn; Giám Mục giáo phận có thể  bổ nhiệm cha sở cho một thời gian hữu hạn , nếu Hội Đồng Giám Mục  đã chấp nhận đều đó qua một sắc lệnh.

Điều 523

Miễn là vẫn giữ ngyên những quy của điều 682 #1, việc chỉ định giữ giáo vụ  cha sở thuộc quyền Giám Mục giáo phận, qua việc tự ý trao ban; trừ khi người nào được hưởng quyền đề cử hoặc bầu cử.

Điều 524

Sau khi đã cân nhắcmọi hoàn cảnh, Giám Mục giáo phận phải uỷ thác một giáo xứ đang khuyết vị cho người mà người mà ngài xét là có đủ  khả năng xứng hợp để chu toàn trách nhiệm mục vụ ở đó,và phải tránh mọi thiên vị; để thẩm định về khả năng xứng hợp này, ngài phải tham khảo ý kiến của cha quản hạt , và phải điều tra thích đáng bằng cách tham khảo ý kiến, nếu có thể được, của một số lnh mục cũng như của giáo dân.

Điều 525

Trong lúc tòa giám mục khuyết vị hoặc bị cản trở, thuộc về Giám Mục giáo phận hoặc vị tạm thời lãnh đạo giáo phận:

10việc cắt đặt hoặc phê chuẩn các linh mục đã được đề cử hoặc bầu cử hợp lệ để coi một giáo xứ;

20 việc bổ nhiệm các cha sở , nếu tòa bị khuyết vị hay bị ngăn trở đã được một  năm.

Điều 526

# 1. Mỗi cha sở chỉ lãnh trách nhiệm chủ chăn một giáo xứ mà thôi; tuy nhiên, vì thiếu tư tế hoặc vì hoàn cảnh khác, có thể ủy thác việc coi sóc nhiều giáo xứ gần nhau cho cùng một cha sở.

#2.Trong cùng một giáo xứ, chỉ có một cha sở mà thôi; hoặc một vị điều hành chiếu theo quy tắc của điều 517 #1; mọi tập tục trái ngược đều bị bãi bỏ và mọi đặc ân trái ngược đều bị thu hồi.

Điều 527

#1.Ai đã được tiến cử để thi hành trách nhiệm mục vụ cho một giáo xứ, thì nhận lấy trách nhiệm đó là buộc phải thi hành kể từ khi nhậm chức.

#2.Đấng Bản quyền địa phương hoặc một tư tế được ngài ủy nhiệm dẫn cha sở đến  nhậm chức, theo thể thức được luật địa phương dự liệu hoặc được tục lệ hợp pháp chấp nhận; tuy nhiên, khi có một lý do chính đáng, Đấng Bản Quyền  có thể miễn chuẩn thể thức ấy; trong trường hợp này, việc thông báo sự miễn chuẩn cho giáo xứ thay thế việc nhậm chức.

#3. Đấng Bản Quyền địa phương phải ấn định thời gian để cha sở nhậm chức, nếu thời gian hữu dụng qua đi mà không có ngăn trở chính đáng, ngài có thể tuyên bố giáo xứ khuyết vị.

Điều 528

#1. Cha sở buộc phải liệu sao để Lời Chúa được rao truyền cách toàn vẹn cho những người đang sinh sống trong giáo xứ, vì thế, ngài phải lo giảng dạy giáo dân về chân lý đức tin , nhất là qua các bài giảng trong  các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc , cũng như qua việc đào tạo giáo lý; ngài phải ủng hộ những công việc cổ động tinh thần Phúc Aâm,cả những việc liên quan đến công bình xã hội, ngài phải quan tâm cách riêng tới việc giáo dục trể em và thanh  thiếu niên; ngài phải cố gắng bằng mọi cách, với sự hợp tác của các Kitô hữu,để Tin Mừng cũng được loan báo cho những người không còn thực hành việc sống đạo nữa hoặc không tuyên xưng đức tin chân thật.

#2. Cha sở phải liệu sao để Thánh Thể trở thành trung tâm của việc tập họp các tín hữu trong giáo xứ; ngài phải cố gắng lo cho các Kitô hữu được nuôi dưỡng nhờ việc sốt sắng cử hành các bí tích, và nhất là thường xuyên đến gần bí tích Thánh Thểvà bí  tích sám hối; ngài cũng phải cố gắng hướng dẫn cho họ biết cầu nguyện ngay trong gia đình và biết ý thức tích cựctham gia gia vào việc phụng vụ thánh, mà ngài ,là cha sở , phải điều hành trong giáo xứ của ngài, dưới quyền Giám Mục giáo phận, và ngài phải canh chừng đừng để xảy ra một sự lạm dụng nào.

Điều 529

#1. Để nhiệt thành chu toàn trách nhiệm chủ chăn, cha sở phải cố gắng tìm hiểu các tín hữu đã được trao cho ngài  coi sóc; ngài cũng  phải đi thăm các gia đình , chia sẽ những nỗi lo âu, nhất là những ưu tư và tang tóc của các tín hữu, bằng cách nâng đỡ họ trong Chúa và sửa dạy họ cách khôn khéo, nếu họ sai sót cách nào đó; ngài phải giúp đỡ những người đau yếu, nhất là những người đang hấp hối với một lòng bác ái vô biên, bằng ân cần ban các bí tích tăng sức cho họ và phó dâng linh hồn họ cho Thiên Chúa; ngài phải đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh tật, những người cô đơn, những người tha hương, cũng như đang gặp những khó khăn đặc biệt; ngài cũng phải ra sức nâng đỡ các bậc vợ chồng và các bậc cha mẹ trong việc chu toàn bỏn phận riêng của họ và phải cổ vũ sự thăng tiến đời sống Kitô giáo trong gia đình.

#2.Cha sở phải nhận biết và cổ vũ phần đóng goáp riêng của giáo dân trong sứ mạng của Giáo Hội, bằng cách cổ động các hội đoàn của họ nhằm các mục tiêu tôn giáo, Ngài phải cộng tác với Giám Mục của mình và với linh mục đoàn của giáo phận, ngài cũng phải làm sao để các tín hữu biết quan tâm đến sự hiệp thông trong giáo xứ, để họ cảm thấy mình vừa là thành phần của Giáo Hội phổ quát, và để họ biết tham gia và nâng đỡ những công cuộc nhằm mục đích cổ vũ sự hiệp thông đó.

Điều 530

Những nhiệm vụ đã được ủy thácđặc biệt cho cha sở là:

1ban bí tich Rửa Tội;

2ban bí tích Thêm Sức cho những người nguy tử, chiếu theo quy tắc của điều 883,30;

3ban Của Ăn Đàng và bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, miễn là vẫn tôn trọng  những quy định của điều 1003 #2 và #3;cũng như ban phép lành Tông Tòa;

40 chứng hôn và chúc hôn;

50 cử hành lễ nghi an táng;

6làm phép giếng rửa tội trong mùa Phục Sinh, chủ sự các cuộc rước kiệu ngoài nhà thờ, cũng như ban phép lành trọng thể ngoài nhà thờ;

70 cử hành  thánh Lễ cách trọng thể hơn trong các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc.

Điều 531

Cho dù người nào đã thực hiện một nhiệm vụ  thuộc giáo xứ đi nữa, thì mọi dâng cúng của các Kitô hữu mà người ấy đã nhận được trong việc này để sung vào quỹ của giáo xứ, trừ khi điều này rõ ràng đi ngược với ý muốn của người dâng cúng đối với những của tự nguyện dâng cúng; Giám Mục giáo phận, sau khi tham khảo ý kiến của hội đồng linh mục, ấn định những quy định về việc sử dụng các của dâng cúng ấy cũng như về khoản thù lao cho các giáo sĩ thực hiệm nhiệm vụ này.

Điều 532

 Cha sở đại diện giáo xứ trong mọi công việc có tính cách pháp lý, chiếu theo quy tắc của luật; ngài phải quan tâm đến việc quản trị tài sản của giáo xứ chiếu theo nguyên tắc của các điều 1281-1288.

Điều 533

#1. Cha sờ buộc phải ở trong nhà xứ gần nhà thờ; tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, vì một lý do chính đáng; Đấng Bản Quyền địa phương có thể cho phép cha sở ở nơi khác, nhất là tại một nhà chung cho nhiều tư tế, miễn là phải liệu sao để chu toàn những nhiệm vụ thuộc giáo xứ một cách thuận lợi và đều đặn.

#2.Trừ khi có lý do nghiêm trọng, mỗi năm cha sở được phép vắng mặt khỏi giáo xứ để đi nghỉ, tối đa là một tháng, liên tục hoặc gián đoạn; những ngày cha sở vắng mặt để dự tĩnh tâm mỗi năm một lần không tính vào thời gian đi nghỉ; nhưng hể vắng mặt khỏi giáo xứ quá một tuần lễ, cha sở phải buộc báo cho Đấng Bản Quyền địa phương biết điều đó.

#3. Giám Mục giáo phận ấn định những quy tắc, để việc coi sóc giáo xứ được một linh mục có những năng quyền cần thiết đảm nhận, trong thời gian cha sở vắng mặt.

Điều 534

#1. Sau khi nhận chức ở giáo xứ, cha sở có nghĩa vụ phải dâng ý lễ cầu cho đoàn dân được trao phó cho ngài vào mỗi ngày Chúa Nhật và lễ buộc trong giáo phận; nếu mắc ngăn trở chính đáng không dâng lễ như vậy được, ngài phải nhờ  một linh mục khác dâng ý lễ thay trong chính các ngày đó, hoặc chính ngài phải dâng ý lễ bù lại vào các ngày khác.

#2. Cha sở nào coi sóc nhiều giáo xứ, thì chỉ buộc dâng một ý lễ, vào những ngày nói đến ở #1, để cầu cho tất cả đoàn dân đã được trao phó cho ngài.

#3. Cha sở nào không chu toàn nghĩa  vụ được nói đến ở các # #1 và 2, nếu đã bỏ bao nhiêu ý lễ, thì ngài phải sớm hết sức dâng đủ bấy nhiêu ý lễ để cầu cho đoàn dân.

Điều 535

#1. Trong mỗi giáo xứ phải có những sổ sách của giáo xứ, tức là sổ rửa tội, sổ hôn phối, sổ tử và các sổ khác theo những quy định của Hội Đồng Giám Mục hoặc của Giám Mục giáo phận; cha sở phải liệu để những sổ sách ấy được ghi chép kỹ lưỡng và được giữ gìn cẩn thận.

#2. Trong sổ rửa tội cũng phải ghi chú việc chịu phép thêm sứ và những gì thuộc tình trạng giáo luật của các Kitô hữu, như hôn phối, trừ những quy định của điều 1133, việc nhận dưỡng tử, việc lãnh chức thánh, việc tuyên khấn vĩnh viễn trong một hội dòng ,cũng như việc thay đổi lễ điển, tất cả điều này luôn luôn phải được ghi lại trong chứng chỉ rửa tội.

#3. Mỗi giáo xứ có một con dấu riêng; các chứng chỉ về tình trạng giáo luật của các Kitô hữu, cũng như tất cả các văn thư có tầm quan trọng pháp lý đều phải được chính cha sở hoặc người thụ ủy ký tên và phải đóng dấu của giáo xứ.

#4.Mỗi giáo xứ phải có một tủ hay một văn khố để lưu trữ sổ sách của giáo xứ cùng với các thư từ của  Giám Mục và các tài liệu khác cần được lưu giữ vì nhu cầu hay vì lợi ích; tất cả các giấy tờ này phải được Giám Mục giáo phận hoặc người thụ ủy kiểm tra trong dịp kinh lý hay vào một dịp thuận tiện khác; cha sở phải liệu sao đừng để các sở sách đó lọt vào tay người ngoài.

#5. Những sổ sách lâu đời của giáo xứ cũng phải được giữ gìn cẩn thận theo những quy định của luật địa phương.

Điều 536

#1.Nếu Giám Mục giáo phận xét thấy thuận lợi, sau khi đã tham khảo ý kiến của hội đồng linh mục thì nên thiết lập trong mỗi giáo xứ một hội đồng mục vụ, do cha sở đứng đầu, trong hội đồng này, các Kitô hữu cùng  với nhũng người tham gia vào trách nhiệm mục vụ của giáo xứ, chiếu theo chúc vụ của họ, phải góp phần cổ vũ sinh hoạt mục vụ.

# 2. Hội đồng mục vụ  chỉ có quyền tư vấn và được điều hành theo các quy tắc do Giám Mục giáo phận thiết lập.

Điều 537

Mỗi giáo xứ phải có một hội đồng kinh tế được điều hành không những theo luật phổ quát,mà còn theo các quy tắc do Giám Mục giáo phận ban hành; trong hội đồng ấy, các Kitô hữu được tuyển chọn theo các quy tắc này phải giúp cha sở trong việc quản trị tài sản của giáo xứ, miễn là vẫn tôn trọng những quy định của điều 532.

Điều 538

#1. Cha sở chấm dứt nhiệm vụ do Giám Mục giáo phận giái nhiệm hoặc do thuyên chuyển chiếu theo quy tắc của luật, do tự ý từ nhiệm với một lý do chính đáng, và để được hữu hiệu, đơn xin từ nhiệm phải được chính Giám Mục giáo phận chấp thuận, và sau hết do thời hạn đã mãn, nếu cha sở được đặt lên cho một thời hạn nhấy định chiếu theo những quy định của luật địa phương được nói đến ở điều 522.

#2. Việc giái nhiệm một cha sở là thành viên của một hội dòng hoặc đã nhập tịch vào một tu đoàn tông đồ đã được thực hiện chiếu theo quy tắc của điều 682 #2.

# 3. Khi đã được bảy mươi lăm tuổi trọn, cha sở được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm lên Giám Mục giáo phận;sau khi đã xem xét mọi hoàn cảnh con người và địa phương, chính Giám Mục phải quyết định chấp nhận hoãn lại việc từ nhiệm; Giám Mục giáo phận phải cấp cho vị từ nhiệm một nơi ăn chốn ở xứng hợp, theo các quy tắc Hội đồng Giám Mục ban hành.

Điều 539

Khi giáo xứ khuyết vị hoặc khi cha sở bị ngăn trở không thể thi hành trách nhiệm mục vụ trong giáo xứ được vì bị giam cầm bị lưu đày hoặc bị sa thải, không có năng lực hoặc thiếu sức khỏe, hoặc vì một lý do nào khác, Giám Mục phải chỉ định càng sớm càng tốt một giám quản giáo xứ, tức là một tư tế để thay thế cha sở chiếu theo quy tắc của điều 540.

Điều 540

#1. Giám quản giáo xứ cũng có các nghĩa vụ và cũng được hưởng các quyền lợi như cha sở, trừ khi Giám Mục giáo phận ấn định cách khác.

#2. Giám quản  giáo xứ không được phép làm  điều gì có thể gây thiệt hại cho các quyền của cha sở hoặc có thể làm tổn thất tài sản của giáo xứ.

#3. sau khi đã hoàn tất nhiêm vụ, giám quản giáo xứ phải phúc trình với cha sở.

Điều 541

# 1 .Khi giáo xứ khuyết vị hoặc khi cha sở bị cản trở không thi hành trách nhiệm mục vụ được, thì việc tạm thời lãnh đạo giáo xứ phải do cha phó đảm nhận, trước khi vị giám quản giáo xứ được đặt lên, nếu có nhiều cha phó, thì phải do cha phó nào được bổ nhiệm trước hết, nếu không có cha phó, thì phải do cha sở nào do luật địa phương chỉ định.

# 2. Ai đảm nhiệm việc lãnh đạo giáo xứ  chiếu theo quy tắc của #1, phải lập tức báo cho Đấng Bản Quyền  biết tin giáo xứ khuyết vị.

Điều 542

Khi trách nhiệm mục vụ của một giáo xứ hoặc của nhiều giáo xứ cùng một lúc được trao cho các tư tế cách liên đới chiếu theo quy tắc của điều 517 #1, thì những vị này:

10 phải có đủ những đức tính được nói đến ở điều 521;

20phải được bổ nhiệm hoặc được cắt đặt chiếu theo những quy định của các điều 522 và 524.

30 chỉ phải đảm nhận trách nhiệm mục vụ kể từ khi nhậm chức; vị điều hành các tư tế phải nhậm chức chiếu theo quy tắc của điều 527 #2; còn các tư tế khác phải tuyên xưng đức tin cách hợp pháp thay cho việc nhậm chức.

Điều 543

#1.Nếu trách nhiệm mục vụ của một giáo xứ hoặc của nhiều giáo xứ cùng một lúc được trao cho các tư tế cách liên đới, thì mỗi vị trong các ngài , theo quy tắc do chính các ngài thiết lập , buộc phải chu toàn những công việc và nhũng nhiệm vụ của cha sở, được nói đến ở các điều 528, 529 và 530; tất cả các tư tế này đều có năng quyền  và các quyền này  phải được th hành dưới sự hướng dẫn của vị điều hành.

#2. Tất cả các tư tế trong nhóm ;

10buộc phải giữ luật về cư trú;

20 phải thoả thuận với nhau để ấn định nội quy theo đó một vị trong nhóm phải dâng ý lễ cầu cho đoàn dâng chiếu theo quy tắc của điều 534;

30trong các công việc có tính cách pháp lý chỉ một mình vị điều hành đại diện cho giáo xứ.

Điều 544

Khi một tư tế được nói đến ở điều 517 #1, hoặc vị điều hành  của nhóm mãn nhiệm, cũng như khi một vị trong nhóm không có năng lực để thi hành trách nhiệm mục vụ nữa, thì giáo xứ hoặc các giáo xứ đã được ủy thác cho nhóm này không bị khuyết vị; tuy nhiên, Giám Mục giáo phận bổ nhiệm một vị điều hành khác, nhưng trưốc khi Giám Mục bổ nhiệm người khác, thì  tư tê' nào  trong nho'm đượic bổ nhiệm  trước hết phải chu toàn trách nhiệm đó.

 Điếu 545

#1Mỗi khi xét thấy cần thiết hoặc thuận lợi cho việc chu toàn  thích đáng trách nhiệm  mục vụ cho một giáo  xứ , có thể ban thêm cho cha sở một hay nhiều cha phó , với tư cách là cộng tác viên của cha sở, chia sẽ mối bận tâm của ngài cùng ngài bàn bạc và nghiên cứu, các vị này  phải đảm nhận thừa tác mục vụdưới quyền ngài.

#2. Một cha phó có thể được đặt để phụ trách toàn bộ thừa tác mục vụ  cho toàn thể giáo xứ, hoặc cho một nhóm Kitô hữu nhất định của giáo xứ, hay để đảm nhận  vệc thi hành một thừa tác vụ nhất định trong nhiều giáo xứ, hay để đảm nhận việc thi hành mộr rhừa tác vụ nhất định trong nhiều giáo xứ một trật.

Điều 546

Để được bổ nhiệm làm cha phó cách hữu hiệu, đương sự phải có thánh chức lnh mục.

Điều 547

Giám Mục giáo phận được tự do bổ nhiệm cha phó, nếu xét thấy thuận tiện, sau khi đã tham khảo ý kiến của cha sở hoặc của các cha sở của những người giáo xứ vì đó mà cha pho được đặt lên, cũng như của cha quản hạt, miễn là vẫn giữ nguyên nhựng quy định của điều 682 #1.

Điều 548

#1. Các nghĩa vụ và các quyền của cha phó chẳng những được ấn định trong những điều của chương này, trong quy chế của giáo phận và trong văn thư của Giám Mục giáo phận, mà còn được xác định cách đặc biệt bằng sự ủy nhiệm của cha sở.

#2.Trừ khi văn thư của Giám Mục giáo phận đã minh nhiên dự liệu cách khác, cha phó chiếu theo chức  vụ buộc phải giúp đỡ cha sở trong tòa bộ thừa tác vụ của giáo xứ, ngoại trừ việc dâng ý lễ cầu cho đoàn dân, và nếu trường hợp xảy ra chiếu theo quy tắc của luật, phải thay thế cha sở.

#3. Cha phó phải tường trình đều đặn cho cha sở biết những chương trình mục vụ được hoạch định và đang tiến hành thế nào để cha sở cha phó, hoặc các cha phó, có thể hợp lực với nhau để đảm nhận việc mục vụ giáo xứ mà các ngài cùng chịu trách nhiệm.

Điều 549

Trong lúc cha sở vắng mặt, trừ khi Giám Mục giáo phận đã dự liệu cách khác chiếu theo quy tắc của điều 533 #3, và trừ khi đã đặt một vị giám quản giáo xứ, thì phải giữ những quy định của điều 541 #1; trong trường hợp ấy, cha phó buộc phải giữ mọi nghĩa vụ của cha sở, trừ nghĩa vụ dâng ý lễ cầu cho đoàn dân.

Điều 550

#1. Cha phó buộc phải ở trong giáo xứ, hoặc nếu ngài được đặt làm cha phó cho nhiều giáo xứ một trật, thì ngài phải  ở tại một trong các giáo xứ ấy; tuy nhiên, vì một lý do chính đáng, Đấng Bản Quyền địa phương có thể cho phép ngài ở nơi khác, nhất là tại một nhà chung cho các linh mục, miễn là chu toàn trách nhiệm mục vụ không gây ra một thiệt hại nào.

#2.Ở đâu có thể, Đấng Bản Quyền địa phương phải cổ vũ một nếp sống chung nào đó giữa cha sở và các cha phó tại nhà xứ.

#3.Về thời gian đi nhgi3, cha phó được hưởng cùng một quyền như cha sở.

Điều 551

Về những của dâng cúng mà các Kitô hữu dành cho cha phó nhân dịp thi hành thừa tác vụ mục vụ, thì phải tuân giữ những quy định của điều 531.

Điều 552

Cha phó có thể bị Giám Mục giáo phận hoặc Giám Quản giáo phận bãi nhiệm, vì một lý do chính đáng, miễn là phải tôn trọng những quy định của điều 682#2.

 

CHƯƠNG 7: CÁC CHA QUẢN HẠT

Điều 553

#1. Cha  quản hạt, còn được gọi là cha hạt trưởng, hoặc linh mục trưởng hạt, hoặc một danh hiệu khác, là một tư tế được đặt làm đầu một giáo hạt.

#2.Nếu luật địa phương không ấn định cách khác, thì cha quản hạt do Giám Mục giáo phận bỏ nhiệm, tùy theo sự phán đoán khôn ngoan của ngài, sau khi đã tham khảo ý kiến của các tư tế đang thi hành thừa tác vụ trong giáo hạt đó.

 Điều 554

# 1. Để bổ nhiệm vào giáo vụ củ quản hạt , là giáo vụ không gắn liền với giáo vụ của cha sở của một giáo xứ nào nhất định, Giám Mục giáo phận phải chọn một tư tế mà ngài xét thấy là xứng hợp, sau khi đã cân nhắc  mọi hoàn cảnh mỗi thời và mỗi nơi.

32. Cha quản hạt được bổ nhiệm  cho một thời gian nhất định  do luật địa phương ấn định.

#3. Theo sự phán đoán khôn ngoan của mình, Giám Mục giáo phận có thể tự do bãi nhiệm  cha quản hạt vì một lý do chính đáng.

Điều 555

#1. Ngoài những năng quyền mà luật địa phương đã ban cha ngài cách hợp lệ, cha quản hạt còn có các nghĩa vụ và những quyền:

10 cổ vũ và phối trí hoạt động mục vụ chung trong giáo hạt;

20liệu sao cho các giáo sĩ  trong giáo hạt sống xứng đáng với bậc mình và cẩn thận chư toàn giáo vụ của mình;

30liệu sao cho các nghi lễ tôn giáo được cử hành đúng theo những quy định của phụng vụ thánh, cho việc trang hoàng và vẽ mỹ quan của các nhà thờ và các đồ vật thánh được tuân giữ cẩn thận, nhất là trong việc cử hành Thánh Lễ và lưu giữ Thánh Thể, cho các sổ sách của giáo xứ được ghi chép đúng cách và được giữ gìn hẳn hoi cho tài sản của Giáo Hội được quản trị cách chu đáo, và sau cùng, cho nhà xứ được bảo trì cẩn thận.

#2. Trong giáo hạt đã được ủy thác cho ngài, vị quản hạt phải:

10 làm thế nào để các giáo sĩ,theo những quy định của luật địa phương, tham dự các khóa học, các khóa hội thảo về thần học hoặc các buổi thuyết trình, vào thời gian đã định, chiếu theo quy tắc của điều 279 #2;

20 liệu sao cho các linh mục trong hạt được nâng đỡ về mặt thiêng liêng, và phải đặt biệt quan tâm đến những vị đang lâm vào những hoàn cảnh khó khăn hoặc đang gặp những  vấn đề tế nhị.

#3. Cha quản hạt phải liệu sao cho các cha sở trong hạt mà ngài biết là đang đau  bệnh nặng được trợ giúp đầy đủ về tinh thần cũng như vật chất, cho các vị ấy an táng cách xứng đáng, nếu các vị qua đời; ngài cũng phải liệu sao cho các sổ sách, tài liệu, đồ vật thánh và các đồ vật khác thuộc về Giáo Hội không bị hư hại hay bị thất thoát, trong trường hợp các cha sở lâm bệnh hoặc qua đời.

#4. Cha quản hạt buộc phải thăm viếng các giáo xứ thuộc hạt của mình theo sự chỉ đạo được Giám Mục giáo phận ban hành.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 9821
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  3284
 Hôm qua:  2019
 Tuần trước:  25348
 Tháng trước:  91724
 Tất cả:  12152619

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn