Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Bộ Giáo Luật Quyển II - Dân Thiên Chúa ; Điều 403 - 446

Bộ Giáo Luật Quyển II - Dân Thiên Chúa ; Điều 403 - 446

Quyển II. Dân Thiên Chúa điều 403 - 446

TIẾT 3: CÁC GIÁM MỤC PHÓ VÀ GIÁM MỤC PHỤ TÁ

Điều 403

#1.Khi nhu cầu mục vụ của giáo phận đòi hỏi, phải đặt một hay nhiều Giám Mục phụ tá theo sự yêu cầu của Giám Mục giáo phận;Giám Mục phụ tá không có quyền kế vị .

#2.Trong những hoàn cảnh nghiêm trọng hơn, ngay cả khi có tính cách cá nhân, có thể ban cho Giám Mục giáo phận một Giám Mục phụ tá với những năng quyền đặc biệt.

#3 Nếu xét thấy thuận lợi, Toà Thánh có thể chiếu theo chức vụ đặt một Giám Mục phó với những năng quyền đạc biệt; Giám Mục phó có quyền lế vị.

Điều 404

31.Giám Mục phó nhậm chứckhi ngài đích thân hoặc nhờ một người đại diện trình tông thư bổ nhiệm cho Giám Mục giáo phận và ban tư vấn, trước sự hiện diện của chưởng ấn toà giám mục, và vị này lập biên bản về việc nhậm chức.

#2. Giám Mục phụ tá nhậm chức khi ngài trình tông thư bổ nhiệm cho Giám Mục giáo phận, trước sự hiện diện của vị chưởng ấn toà giám mục, và vị này lập biên bản về việc nhậm chức.

#3. Trong trường hợp Giám Mục giáo phận bị ngăn trở hoàn toàn,Giám Mục phó cũng như Giám Mục phụ tá chỉ cần trình tông thư bổ nhiệm cho ban tư vấn, trước sự hiện diện của vị chưởng ấn toà giám mục.

Điều 405

#1.Giám Mục phó cũng như Giám Mục phụ tá có những bổn phận và quyền lợi  được ấn định trong các điều khoản sau đây và được xác định trong văn thư bổ nhiệm.

# 2. Giám Mục phó và Giám Mục phụ tá được nói đến ở điều 403#2, giúp đỡ Giám Mục giáo phận lãnh đạo toàn giáo phận và thay thế ngài khi ngài vắng mặt hoặc bị ngăn trở.

Điều 406

# 1.Giám Mục phó cũng như Giám Mục phụ tá, được nói đến ở điều 403 #2, phải được Giám Mục giáo phận đặt làm Tổng Đại Diện; hơn những người khác các công việ mà luật đòi hỏi phải  có sự uỷ nhiệm đặc biệt.

#2.Nếu tông thư không dự liệu cách khác, miễn là vẫn tôn trọng những quy định của #1,Giám Mục giáo phận phải  đặt vị phụ tá hoặc các phụ tá của ngài làm Tổng Đại Diện hoặc ít là Đại Diện Giám Mục, và các vị này chỉ lệ thuộc quyền ngài, hoặc quyền Giám Mục phó, hoặc quyền Giám Mục phụ tá được nói đến ở điều 403 #2.

Điều 407

#1. Nhằm cổ vũ lợi ích hiện tại và tương lai của giáo phận một cách tối đa, Giám Mục giáo phận,Giám Mục phó và Giám Mục phụ tá được nói đến ở điều 403 #2, phải hội ý với nhau trong những vấn đề quan trọng hơn.

# 2. Khi phải giải quyết những vấn đề quan trọng hơn, nhất là những vấn đề có tính mục vụ, Giám Mục giáo phận phải ưu tiên hội ý với các Giám Mục phụ tá trước những người khác.

#3.Vì được mời gọi chia sẽ trách nhiệm với Giám Mục giáo phận, nên Giám Mục phó và Giám Mục phụ tá phải thi hành nhiệm vụ của mình thế nào để có sự hiệp nhất với ngài trong tinh thần cũng như trong hành động.

Điều 408

#1.Mỗi khi được Giám Mục giáo phận yêu cầu và nếu không bị ngăn trở chính đáng, Giám Mục phó và Giám Mục phụ tá buộc phải cử hành các nghi lễ đại triều và các nghi lễ khác thuộc bổn phận của Giám Mục giáo phận.

#2. Giám Mục giáo phận không được thường xuyên uỷ thác cho người khác những quyền lợi và những nhiệm vụ thuộc về Giám Mục mà Giám Mục phó hoặc Giám Mục phụ tá có thể thi hành.

Điều 409

#1. Khi toà giám mục khuyết vị, Giám Mục phó tức khắc trở thành Giám Mục của giáo phận vì đó mà ngài đã được đặt lên, miễn là ngài đã nhậm chức hợp lệ.

#2. Trong lúc toà giám mục khuyết vị, nếu nhà chức trách có thẩm quyền không ấn định cách khác, thì Giám Mục phụ tá chỉ duy trì tất cả những quyền hành và những năng quyền mà ngài đã có như vị Tổng Đại Diện hoặc vị Đại Diện Giám Mục, lúc toà chưa khuyết vị, cho tới khi tân Giám Mục nhậm chức; và nếu không được chỉ định làm Giám Quản giáo phận ,Giám Mục phụ tá phải thi hành quyền mà luật đã ban cho ngài , dưới quyền Giám Quản giáo phận là người  lãnh đạo giáo phận.

Điều 410

Giám Mục phó và Giám Mục phụ tá , cũng như Giám Mục giáo phận, buộc phải cư trú  trong giáo phận , các ngài chỉ được rời giáo phận  trong thời gian ngắn, trừ khi phải thi hành  một nhiệm vụ ngoài giáo phận  hoặc khi đi nghỉ , nhưng kỳ nghỉ không được quá một tháng.

Điều 411

Những quy định của điều 401 và 402 #2 về sự từ nhiệm  cũng được áp dụng cho Giám Mục phó và Giám Mục phụ tá.

CHƯƠNG 3: CĂN TÒA VÀ KHUYẾT VỊ

TIẾT 1: CĂN TÒA

 Điều 412

Tòa giám mục được coi là cản trở, nếu Giám Mục giáo phận không thể chu toàn nhiệm vụ mục vụ của mình trong giáo phận, ngay có cả bằng thư từ, vì bị giam cầm , bị quản thúc, bị lưu đày hoặc vì trở thành vô năng.

Điều 413

#1. Khi tòa giám mục bị cản trở , nếu tòa thánh không dự liệu cách khác, việc lãnh đạo giáo phận thuộc quyền Giám Mục phó, nếu có; nếu không có Giám Mục hoặc bị ngăn trở , thì thuộc quyền một trong các Giám Mục phụ tá hoặc một Tổng Đại Diện hay Đại Diện Giám Mục, hoặc một tư tế nào khác, theo thứ tự đã được ấn định trrong danh sách mà Giám Mục phải lập ngay sau khi nhậm chức trong giáo phận; danh sách ấy phải được ngài thông báo cho vị Trưởng Giáo tỉnh, phải được duyệt lại ít nhất là ba năm một lần và phải được vị trưởng ấn bí mật lưu giữ.

#2 Nếu không có Giám Mục phó hoặc nếu ngài bị ngăn trở , và nếu không có danh sách được nói đến ở #1, thì ban tư vấn chọn một tư tế để lãnh đạo giáo phận .

#3.Vị nào nhận việc lãnh đạo giáo phận chiếu theo quy tắc  của ##1 và 2, thì vị ấy phải thông báo sớm hết sức cho Tòa Thánh biết tòa giám mục bị cản trở và mình đã nhận nhiệm vụ.

Điều 414

Bất cứ vị nào chiếu theo quy tắc của điều 413 được gọi để tạm thời đảm nhận trách nhiệm mục vụ của giáo phận chỉ trong thời gian cản tòa mà thôi , thì trong khi thi hành nhiệm vụ mục vụ của giáo phận, vị ấy buộc phải giữ các nghĩa vụ và có mọi quyền mà luật dành cho Giám Quản giáo phận

Điều 415

Nếu Giám Mục giáo phận bị một hình phạt của Giáo Hội cấm thi hành nhiệm vụ, thì vị Trưởng Giáo tỉnh, hoặc nếu không có vị Trưởng Giáo tỉnh, hoặc chính ngài bị phạt, thì Giám Mục thâm niên nhất tính theo thời gian thăng chức phải lập tức trình lên Tòa Thánh để Tòa Thánh dự liệu.

TIẾT 2: KHUYẾT VỊ

Điều 416

Tòa giám mục khuyết vị khi Giám Mục giáo phận qua đời, khi sự từ nhiệm của ngài được Đức Giáo Hoàng chấp  thuận , khi ngài được thuyên chuyển và khi lệnh bãi nhiệm được thông báo cho ngài

Điều 417

Tất cả những hành vi mà vị Tổng đại Diện hoặc vị Đại diện Giám Mụcđã thực hiện có hiệu lực hoàn toàn cho tới khi  các ngài biết được tin chắc chắn là Giám Mục giáo phận  đã từ trần ; cũng tương tự như thế, những hành vi mà Giám Mục giáo phận Tổng đại Diện hay Đại Diện Giám Mục đã thực hiện điều có hiệu lực cho tới khi các ngài nhận được tin chắc cha81nve62 các văn thư kể trên của Đức Giáo Hoàng.

Điều 418

# 1.Trong vòng hai tháng kể từ khi nhận được tin chắc chắn về sự thuyên chuyển, Giám Mục phải đến giáo phận mà ngài được sai đến và  nhậm chức theo giáo luật;và kể từ ngày nhậm chức trong giáo phận mới, giáo phận cũ của ngài trở thành khuyết vị.

#2.Từ khi nhận được tin chắc chắn về sự thuỵen chuyển cho tới khi nhậm chức theo giáo luật tại giáo phận mới, thì trong giáo phậncũ, Giám Mục được thuyên chuyển:

10có quyềnvà có các nghĩa vụ tương đương như Giám Quản giáo phận, mọi quyền bính của Tổng Đại Diện và Đại Diện Giám Mục, chấm dứt , miễn là vẫn giữ nguyên điều 409#2

20được hưởng trọn vẹn khoảng thù lao dành cho giáo vụ.

Điều 419

Trong lúc toà khuyết vị, việc lãnh đạo giáo phận thuộc quyền Giám Mục phụ tá cho tới lúc đặt Giám Quản giáo phận, và nếu có nhiều Giám Mục phụ tá, thì việc lãnh đạo giáo phận thuộc quyền vị nào thâm niên nhất tính theo thời gian thăng chức, nếu không có Giám Mụuc phụ tá, thì việc lãnh đạo giáo phận thuộc quyềnban tư vấn, trừ khi Toà Thánh dự liệu cách khác. Vị nào đảm nhiệm việc lãnh đạo giáo phận như vậy phải lập tức triệu tập  Hội Đồng có thẩm quyềnđể chỉ định vị Giám Quản giáo phận.

Điều 420

Nếu Toà Thánh không ấn định cách khácm khi hạt đại diện tông toà khuyết vị, việc lãnh đạo sẽ được đảm nhận do vị Quyền Đại Diện hoặc vịQuyền Phủ Doãn được vị Đại Diện hoặc vị Phủ Doãn bổ nhiệm chỉ vì mục đích ấy ngay sau khi nhậm chức.

Điều 421

#1. Trong vòng ngày kể từ khi nhận được ti n tòa giám mục khuyết vị, ban tư vấn phải bầu vị Giám Quản giáo phận, tức là người phải tạm thời lãnh đạo giáo phận, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 502 #3.

# 2. Nếu trong thời gian quy định, vị Giám Quản giáo phận chưa được bầu cử hợp lệ vì bất cứ lý do nào , thì việc chỉ định Giám Quản giáo phận thuộc quyền vị Trưởng  Giáo Tỉnh, và nếu chính toà Trưởng Giáo Tỉnh  cũng khuyết vị, hoặc nếu toà Trửơng Giáo Tỉnh bị trống cùng một lúc với một toà thuộc Giáo Tỉnh thì việc chỉ định Giám Quản giáo phận thuộc quyền Giám Mục thâm niên nhất trong giáo tỉnh theo thời gian thăng chức.

 

Điều 422

Giám Mục phụ tá , và nếu không có Giám Mục phụ táthì ban tư vấn, phải thông báo sớm hết sức cho Tông Toà biết tin Giám Mục từ trần, vì được bầu làm Giáo Quản giáo phận phải thông báo sớm hết sức cho Tông Toà biết mình đã được chọn.

Điều 423

#1. Chỉ được chỉ định một vị Giám Quản giáo phận mà thôi ; mọi tục lệ trái ngược đều phải bị bãi bỏ, nếu không , việc bầu cử sẽ vô hiệu.

#2. Giám Quảm giáo phận không đượckiêm nhiệm chức quảnlý , vì thế, nếu quản lý của giáo phận được bầu làm Giám Quản, hội đồng kinh tế phải bầu một người khác làm quản lý tạm thời.

Điều 424

Phải bầu vị  Giám Quản giáo phận chiếu theo quy tắc của các điều 165-178.

Điều 425

#1. Chỉ tư tế nào đã đủ ba mươi lăm tuổi và chưa bao giờ được chọn , được bổ nhiệm hay được đề cử cho chính toà bị khuyết vị ấy mới có thể được chỉ định thành sự vào chức vụ Giám Quản giáo phận.

#2.Tư tế được chọn làm Giám Quản giáo phận phải là người trổi vượt về đạo đức và khôn ngoan.

#3.Nếu các điều kiện được quy định ở #1 không được tôn trọng, thì vịTrưởng Giáo Tỉnh, hoặc nếu toà Trưởng Giáo Tỉnh khuyết vị, thì Giám Mục thâm niên nhất trong giáo tỉnh tính theo thời gian thăng chức, sau khi đã biết rõ sự thực, phải chỉ định Giám Quản cho lần đó; các hành vi của người đã được chọn trái ngược với những quy định ở #1 đương nhiên vô hiệu.

Điều 426

Trong lúc toà khuyết vị và trước khi Giám Quảngiáo phận được chỉ định , vị nào lãnh đạo giáo phận thì đượchưởng quyền mà luật dành cho vị Tổng Đại Diện.

Điều 427

#1. Giám Quảm Quản giáo phận buộc phải giữ các nghĩa vụ của Giám Mụcgiáo phận và ngài có quyền của Giám Mục giáo phận, ngoại trừ những gì bản chất sự việc hoặc chính luật đã loại trừ.

#2. Một khi đã chấp nhận việc đắc cử, Giám Quản giáo phậncó quyền ngaymà không cần sự phê chuẩn của ai khác, nhưng phải giữ những nghĩa vụ được nói đến ở điều 833 # 4.

Điều 428

#1.Trong lúc toà khuyết vị , không được đổi mới bất cứ điều gì.

# 2. Những người tạm thời lãnh đạo giáo phận không được làm bất cứ điều gì có thể gây thiệt hại cho gáo phậnhoặc cho các quyền của Giám Mục; đặc biệt cấm các vị ấyvà bất cứ ai khác lấy hoặc hủy bất cứ tài liệu nào của toà giám mục, hoặc sửa đổi những tài liệu ấy.

Điều 429

Giám Quản giáo phận buộc phải giữ nghĩa vụ cư trú trong giáo phận và phải dâng Thánh Lễ cầu cho đoàn dân chiếu theo quy tắccủa điều 388.

Điều 430

#1. Nhiệm vụ Giáo Quản giáo phận chấm dứt khi tân Giám Mục nhậm chức trong giáo phận.

#2. Việc giải nhiệm Giáo Quản giáo phận dành riêng cho Toà Thánh ; nếu chính vị Giám Quản giáo phận từ nhiệm phải làm đúng thể thức và phải được trình cho Hội Đồng có thẩm quyền bầu chọn, và sự từ nhiệm không cần phải được chấp thuận; trong những trường hợp Gím Quản giáo phận bị giải nhiệm, hoặc từ nhiệm hoặc qua đời, thì phải bầu một Giám Quản giáo phận khác chiếu theo quy tắc của điều 421.

ĐỀ MỤC 2: CÁC HỢP ĐOÀN GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG CÁC GIÁO TỈNH VÀ CÁC GIÁO MIỀN

Điều 431

#1.Để cổ vũ hoạt động mục vụ chung giữa nhiều giáo phận gần nhau, tùy theo hoàn cảnh con người và địa phương, cũng như để thắt chặc mội quan hệ tương trợ giữa các Giám Mục giáo phận hơn nữa các Giáo Hội địa phương gần nhau phải được kết hợp thành các giáo tỉnh được giới hạn trongmo65t địa hạt nhất định.

#2. Trên nguyên tắc ,từ nay sẽ không còn các giáo phận được miễn trừ ; vì thế mỗi giáo phận và các Giáo Hội  địa  phương khác ở trong địa hạt của  một giáo tỉnh phải được sáp nhập vào giáo tỉnh đó.

#3 . Chỉ có Quyền Bính Tối Cao  của Giáo Hội mới có quyền , thiết  lập , bãi bỏ, hoặc thay đổi các giáo tỉnh , sau khi đã hội ý với các Giám Mục liên hệ.

Điều 432

#1. Cộng  đồng giáo tỉnh và vị Trưởng Giáo Tỉnh có quyền trong giáo tỉnh chiếu theo quy tắc của luật.

#2.Giáo tỉnh đương nhiênđược hưởng tư cách pháp nhân.

Điều 433

#1. nếu thấy ích lợi , nhất là trong quốc gia có rất nhiều Giáo Hội địa phương, các giáo tỉnh gần nhau có thể được Tông Tòa cho kết hợp thành các giáo miền, theo đề nghị của Hội Đồng Giám Mục.

#2. Giáo miền có thể được thiết lập thành pháp nhân.

Điều 434

Việc thắt chặt sự hợp tác và hoạt động mục vụ chung trong miền thuộc về Hội nghị các Giám Mục thuộc giáo miền; tuy nhiên , những quyền mà các điều trong Bộ Giáo Luật này ban cho Hội Đồng Giám Mục không thuộc thẩm quyền của hội nghị  này, trừ một số quyền  đã được Tòa Thánh ban cách đặc biệt.

CHƯƠNG 3:  CÁC VỊ TRƯỞNG GIÁO TỈNH

Điều 435

Đứng đầu giáo tỉnh là vị Trưởng Giáo Tỉnh, vị này là Tổng Giám Mục của giáo phận đã được trao cho ngài; giáo vụ này gắn liền với tòa giám mục  đã được Đức Giáo Hoàng chỉ định hoặc phê chuẩn.

Điều 436

#1. Trong các giáo phận thuộc giáo tỉnh, vị Trưởng Giáo Tỉnh;

10liêu sao để đức tin và kỷ luật  Giáo Hội được tuân giữ cách chu đáo , và nếu có những lạm dụng thì thông báo cho Đức Giáo Hoàng biết.

20thực hiện việc kinh lý theo giáo luật, nếu Giám Mục thuộc giáo tỉnhđã lê đễnh việc này , sự kiện này phải được Tông Tòa phê chuẩn trước;

30bổ nhiệm vị Giáo Quản giáo phận chiếu theo quy tắc của các điều 421 #2 và 425 #3.

#2 Khi hoàn cảnh đòi hỏi , Tông Tòa có thể trao cho vị Trưởng Giáo Tỉnh những nhiệm vụ và một quyền hạn đặc biệt do luật riêng xác định.

#3. Vị Trưởng Giáo Tỉnh không có một quyền lãnh đạo nào trong các giáo phận thuộc giáo tỉnh; tuy có thể cử hành các nghi lễ thánh trong tất cả mọi nhà thờ như Giám Mục trong giáo phận riêng của mình , sau khi đã thông báo cho Giám Mục giáo phận biết, nếu ngài cử hành trong nhà thờ chính tòa

Điều 437

#1. Vị Trưởng Giáo tỉnh có nghĩa vụ phải đích thân hoặc nhờ người đại diện xin Đức Giáo Hoàng ban pallium trong vòng ba tháng kể từ ngàu được tấn phong  Giám Mục, hoặc nếu đã được tấn phong Giám Mục rồi, thì kể từ lúc được bổ nhiệm theo giáo luật dây  pallium biểu hiện quyền hành  mà luật dành chi vị Trưởng Giáo Tỉnh trong giáo tỉnh của ngài, trong sự hiệp thông với Giáo Hội Rôma.

#2. Vị Trưởng Giáo Tỉnh, chiếu theo quy tắc của luật phụng vụ, có thể mang dây pallium trong bất cứ nhà thờ nào thuộc giáo tỉnh mà ngài đứng đầu; nhưng ngoài giáo tỉnh, thì tuyệt đối không được mang dây ấy, cho dù sự đồng ý  của Giám Mục giáo phận.

#3.Nếu vị Trưởng Giáo Tỉnh  đượcthuyên chuyển sang một tòa Trưởng Giáo  Tỉnhkhác thì cần phải xin một dây pallium mới.

Điều 438

Ngoại trừ ân hàm danh dự, tước hiệu Thượng Phụ và Giáo Chủ không bao hàm một quyền lãnh đạo nào trong Giáo Hội Latinh, trừ khi đã rõ cách khác đối với một vài vị, do một đặc ân của Tông Tòa hoặc do một tục le65d9a4 được công nhận.

CHƯƠNG 3

CÁC CÔNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Điều 439

#1. Công đồng giáo miền là công đồng tập hợp tất cả các Giáo Hội địa phương thuộc cùng một Hội Đồng Giám Mục, phải được tổ chức mỗi khi Hội Đồng Giám Mục ấy xét thấy cần thiết hay hữu ích, với sự phê chuẩn của Tông Tòa.

#2quy tắc được ấn định ở #1 cũng được áp dụng cho việc tổ chức công đồng giáo tỉnh trong một giáo tỉnh trong một giáo tỉnh mà ranh giới trùng với địa quốc gia.

Điều 440

31. Công đồng giáo tỉnh tập họp nhiều Giáo Hội địa phương thuộc cùng một giáo tỉnh, phải được tổ chức mỗi khi đa số các Giám Mục giáo phận trong giáo tỉnh xét thấy thuận lợi , miễn là vẫn giữ nguyên điều 439 #2.

#2. Không được triệu tập công đồng giáo tỉnh khi tòa của vị Trưởng Giáo Tỉnh khuyết vị.

Điều 441

Hội đồng Giám Mục:

10triệu tập công đồng giáo miền;

20 chọn địa điểm để tổ chức công đồng cho địa hạt của Hội đồng Giám Mục;

30bầu vị chủ tịch của công đồng giáo miền trong số các Giám Mục giáo phận; vị này phải được Tông Tòa phê chuẩn;

40 thiết lập chương trình nghị sự và xác định các vấn đề cần được thảo luận, ấn định ngày khai mạc và thời gian họp của công đồng giáo miền, chuyển dời kéo dài và bế mạc công đồng giáo miền.

 

Điều 442

#1. Vị Trưởng Giáo Tỉnh, với sự đồng ý của đa số các Giám Mục thuộc giáo tỉnh:

10triệu tập công đồng giáo tỉnh;

20 chọn địa điểm tổ chức công đồng giáo tỉnh trong địa hạt của giáo tỉnh;

30thiết lập chương trình nghị sự và xác định các vấn đề cần được thảo luận; ấn định ngày khai mạc và thời gian họp của cộn g đồng giáo tỉnh;di chuyển kéo dài và bế mạc công đồng giáo tỉnh.

#2. Vị Trưởng Giáo Tỉnh, và nếu ngài bị ngăn trở chính đáng, thì Giám Mục thuộc giáo tỉnh được các Giám Mục khác thuộc giáo tỉnh bầu lên có quyền đó.

Điều 443

#1. Những vị sau đây phải được triệu tập tham dự các công đồng địa phương với quyền biểu quyết:

10các Giám  Mục giáo phận;

20các Giám Mục phó và phụ tá;

30các Giám mục hiệu tòa khác đang đảm nhận trong địa hạt đó một nhiệm vụ đặc biệt do Tông Tòa và Hội Đồng Giám Mục ủy nhiệm.

#2. Những Giám Mục hiệu tòa khác , kể cả những vị nguyên Giám Mục đang cư trú trong địa hạt , có thể đựợc mời tham dự  các công đồng địa phương; những vị này cũng có quyền biểu quyết.

#3. Phải mời những vị sau đây tham dự các công đồng địa phương với quyền tư vấn mà thôi:

10các Tổng Đại Diện  và các Đại Diện Giám Mục thuộc tất ca3mo5i Giáo Hội địa phương trong địa hạt:

20các Bề Trên cấp cao của các hội dòng và các tu đoàn tông đồ, tuy nhiên , số người ,cả nam lẫn nữ, phải do Hội Đồng Giám Mu5choa85c các Giám Mục thuộc giáo tỉnh ấn định các vị ấy được tất cả các Bề Trên cấp cao của các hội dòng và các tu đoàn có trụ trong địa hạt bầu lên.

30các Viện  Trưởng  trường đại học giáo sĩ và trường đại học Công giáo, cũng như các Khoa  Trưởng các phân khoa thần  học và giáo luật có trụ sở trong địa hạt:

40một số Giám Đốc các đại chủng viện, nhưng số lượng phải được ấn định như đã nói đến ở 20, các vị này được Giám Đốc chủng viện ở trong địa hạt bầu lên.

#4. Các linh mục và các Kitô hữu khác nữa cũng có thể được mời tham dự các công đồng địa phương  với quyền tư vấn mà thôi, tuy nhiên, số người không vượt quá phân nữa những thành viên được nói đến ở ##1-3.

#5.Ngoài ra cũng mời các kinh sĩ nhà thờ chính tòa cũng như hội đồng linh mục và hội đồng mục vụ của mỗi Giáo Hội địa phương tham dự các công đồng giáo tỉnh, nhưng mỗi đơn vị chỉ được gửi hai thành viên do họ chỉ định cách hiệp đoàn; tuy nhiên những người này chỉ có quyền tư vấn mà thôi.

#6. Cũng có thể mời  những người khác tham dự các công đồng địa phương  với tư cách là thượng khách , nếu Hội Đồng Giám Mục xét là thích hợp đối với công đồng giáo miền , hoặc nếu vị Trưởng Giáo Tỉnh cùng với các Giám Mục thuộc giáo tỉnh xét thấy là thích hợp đối với công đồng giáo tỉnh.

Điều 444

#1. Tất cả những người  được triệu tập tham dự các công đồng địa phương thì phải tham dự , trừ khi bị một ngăn trở chính đáng, nhưng họ phải báo cho vị chủ tọa công đồng biết điiều đó.

#2. Những người đuộc triệu tập tham dự các công đồng địa phương với quyền biểu quyết có thể cử một người đại diện đi dự,nếu họ bị một ngăn trở chính đáng; người đại diện này chỉ có quyền tư vấn mà thôi.

Điều 445

Công đồng địa phương phải liệu sao để đápmứng mọi nhu cầu mục vụ cho dân Chúa trong địa hạt của mình; công đồng địa phương có quyền lãnh đạo, đặc biệt là quyền lập pháp, tuy vẫn luôn luôn tuân giữ luật phổ quát của Giáo Hội, sao cho có thể quyết định những gì xét thấy là thích hợp để làm cho đức tin được tăng trưởng, để chỉ đạo hoạt động mục vụ chung , để điều chỉnh các phong tục, để cổ vũ việc tuân giữ và bảo vệ kỷ luật chung của Giáo Hội.

Điều 446

Một khi công đồng địa phương đã bế mạc, vị chủ tọa phải liệu sao chuyển tất cả mọi văn kiện của công đồng về Tông Tòa; các sắc lệnh do công đồng biểu quyết chỉ được ban hành sau khi đã được Tông Tòa duyệt y; chính công đồng xác địnhthể thức ban hành các sắc lệnh và cacù thời hạn mà sắc lệnh được ban hành bắt đầu có hiệu lực bó buộc.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 2196
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  20
 Hôm nay:  3381
 Hôm qua:  2019
 Tuần trước:  25348
 Tháng trước:  91724
 Tất cả:  12152716

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn