Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Giuse Phùng Văn Thông Minh Và Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên (27/06/2022)

Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên (27/06/2022)

Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên (27/06/2022)

 

 

Bài Ðọc Năm Lẻ:  St 18, 16-33

Lời Chúa trong sách sáng thế

 

16 Từ cụm sồi Mam-rê, ba người khách đứng dậy và nhìn xuống phía Xơ-đôm. Ông Áp-ra-ham cùng đi để tiễn khách. 17 Đức Chúa phán : “Ta có nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm chăng ? 18 Áp-ra-ham sẽ trở thành một dân tộc lớn mạnh, và nhờ nó mọi dân tộc sẽ được chúc phúc. 19 Thật vậy, Ta đã chọn nó, để nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của Đức Chúa mà thực hiện điều công minh chính trực ; như thế Đức Chúa sẽ làm cho Áp-ra-ham điều Người đã phán về nó.” 20 Đức Chúa phán : “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn ! Tội lỗi của chúng quá nặng nề ! 21 Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.”

22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa : “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao ? 24 Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao ? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao ? 25 Ngài làm như vậy, chắc không được đâu ! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu ! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao ?” 26 Đức Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.”

27 Ông Áp-ra-ham lại nói : “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa : 28 Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao ?” Chúa đáp : “Không ! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người.” 29 Ông lại thưa một lần nữa : “Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm.”

30 Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp : Giả như ở đó có ba mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm.” 31 Ông nói : “Con xin mạn phép thưa với Chúa : Giả như tìm được hai mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.” 32 Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi : Giả như tìm được mười người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm.”

33 Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, Đức Chúa đi, còn ông Áp-ra-ham thì trở về nhà.

 

Đáp ca Tv 102,1-2.3-4.8-9.10-11 (Đ. c.8a)

 

Xướng 1: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !2Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

 

Đáp. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

 

Xướng 2: Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.4Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

 

Xướng 3: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,9chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.

 

Xướng 4: Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.11Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

 

Tung hô Tin Mừng x. Tv 94,7b.8a

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a:  Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Al-lê-lui-a.

 

Bài đọc Năm Chẵn:  Am 2,6-10.13-16

Lời Chúa trong sách tiên tri A-mos

 

6Đức Chúa phán thế này : Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng bán người công chính để lấy tiền,
bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.
7Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen
và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.
Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả,
mà làm ô nhục danh thánh của Ta.
8Vì y phục người ta cầm cố,
chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ,
và rượu của người bị nộp phạt,
chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.
9Còn Ta, trước kia
Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt họ.
Bọn người này cao lớn như cây hương nam
và hùng mạnh như cây sồi.
Ta đã diệt hoa trái bên trên
và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.
10Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường
để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.
13Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi
như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.
14Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy,
người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình,
trang dũng sĩ cũng không thoát chết,
15người cầm cung nào đứng vững nổi,
kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu,
người cỡi ngựa cũng không thoát chết,
16người can đảm nhất trong đám dũng sĩ
sẽ phải mình trần mà chạy trốn,
- sấm ngôn của Đức Chúa.

 

Đáp ca Tv 49,16bc-17.18-19.20-21.22-23 (Đ. c.22a)

 

Xướng 1: “Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?17“Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng.

 

Đáp .Hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường.

 

Xướng 2: Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó,
với bọn gian dâm, cũng lại thông đồng.19Miệng tha hồ nói năng ác độc,
ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá ;

 

Xướng 3: Hễ ngồi lê là bới xấu anh em
và bêu diếu cả người ruột thịt.21“Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ?
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.

 

Xướng 4: “Hỡi những người lãng quên Thượng Đế,
gắng mà hiểu cho tường,
kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu !23“Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ, sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.”

 

Tung hô Tin Mừng x. Tv 94,7b.8a

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a.Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 8,18-22

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 

18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

21 Một môn đệ khác thưa với Người : “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” 22 Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

 

Suy Niệm

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 06/2022)

 

Con người thường bị ảnh hưởng, lôi cuốn bởi ngoại cảnh, những việc, những người sống chung quanh mình. Vì vậy, đi theo làm môn đệ Đức Ki-tô đòi hỏi ta phải vừa can đảm lẫn hy sinh: can đảm để vượt qua tiếng thị phi, hy sinh để từ bỏ những gì quen thuộc với mình. Một bạn trẻ muốn đi tu có khi phải trải qua kinh nghiệm đó: chấp nhận bị chúng bạn dèm pha, cũng như phải vui vẻ hy sinh cuộc sống tiện nghi, ấm cúng của ơn gọi gia đình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho thấy để làm môn đệ Ngài, ta phải chấp nhận: (1) Sự phiêu lưu, tính liều lĩnh: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ dựa đầu;” (2) Tính dứt khoát, không do dự: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy theo tôi.” Theo Chúa là một hành trình kéo dài cả cuộc đời, đòi hỏi ta đón nhận cái giá rất đắt của người môn đệ Vị Chúa chịu đóng đinh, để rồi có thể vui hưởng khúc ca Alleluia với Đấng Phục sinh.

 

Mời Bạn: Do đó, bạn không nên quá bận tâm tính toán hơn thiệt khi làm người môn đệ Chúa. Vì một khi Chúa gọi bạn – dù sống ơn gọi tu trì hay đời gia đình – Ngài sẽ ban ơn đủ cho bạn. Vấn đề là bạn có xác tín bước khởi đầu ơn gọi nào cũng đòi hỏi sự quyết tâm dấn thân; thế nhưng, không có vinh quang nào sánh bằng khi bạn kết thúc hành trình ơn gọi ấy.

 

Sống Lời Chúa: Là người sống đời gia đình hay bậc tu trì, tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày, cầu xin cho mình luôn trung thành với ơn gọi ấy.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con biết vì Chúa mà cho đi không cần tính toán. Nhờ đó, con có thể phụng sự Chúa cách quảng đại hơn mỗi ngày.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3877
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  20
 Hôm nay:  2419
 Hôm qua:  2260
 Tuần trước:  22222
 Tháng trước:  89171
 Tất cả:  10380967

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn